Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Solidarność to znaczy Razem, nigdy jeden przeciw drugiemu.
Ludzi Ruchu Solidarność wciąż więcej łączy niż dzieli.

Decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia zapadła 31 sierpnia 2012 roku. Od tego czasu na trwałe zapisaliśmy się w społecznej świadomości, zabierając też głos w sprawach dziejących się tu i teraz. Organizujemy społeczne obchody rocznic związanych z ruchem społecznym Solidarność, uhonorowaliśmy prawie tysiąc osób Medalem "Dziękujemy za Wolność", w ponad 120 Lekcjach Solidarności uczestniczyło blisko pięć tysięcy uczniów. Co roku zapalamy ponad 400 Zniczy Solidarności na grobach ludzi Solidarności. Wydajemy biuletyn, zeszyty historyczne, książki, albumy, mamy ogromna bibliotekę wydawnictw drugiego obiegu. Organizujemy konferencje, debaty, wystawy, produkujemy filmy i notacje. Codziennie znajdziesz coś ciekawego na facebook'u, gdzie najpełniej informujemy o naszej działalności ale także o ludziach i wydarzeniach z historii. Nasz profil fb polubiło już ponad 2300 osób.

Sieć Solidarności

jest stowarzyszeniem osób fizycznych, dla których drogie są ideały i wartości ruchu społecznego Solidarność powstałego w sierpniu 1980 roku.

Sieć Solidarności

w szczególności tworzą członkowie NSZZ "Solidarność" (pracowniczej i rolniczej), organizacji opozycji demokratycznej, organizacji studenckich i młodzieżowych oraz osoby nie zrzeszone, działające w latach 1980-89 a także osoby fizyczne i prawne pragnące wspierać realizację celów Stowarzyszenia.

Sieć Solidarności

jest organizacją pluralistyczną i apolityczną, oznacza to że każdy, dla kogo ideały ruchu Solidarność są ważne, bez względu na swoją obecną działalność, poglądy, wyznanie oraz inne atrybuty osobowości może uczestniczyć i wspierać cele Stowarzyszenia.

Sieć Solidarności

działa nie tylko na rzecz swoich członków ale także szeroko rozumianego środowiska ludzi Solidarności i opozycji.

Sieć Solidarności

podejmuje działania na rzecz współczesnej realizacji wartości i ideałów ruchu społecznego Solidarność.

Sieć Solidarności

jest organizacją działającą na terenie miasta Krakowa oraz Województwa Małopolskiego; może także działać w całym kraju i poza jego granicami.

Wywodząc się z ruchu Solidarność:

  • Kultywujemy jego ideały i wartości
  • Dokumentujemy i upowszechnianiamy historię
  • Podejmujemy inicjatywy na rzecz współpracy i dialogu
  • Prowadzimy działalność charytatywną i pomoc prawną

Obszary działalności

Tradycja

Bierzemy udział w uroczystościach państwowych i samorządowych jako Sieć Solidarności, organizujemy obchody i rocznice, upamiętniamy wydarzenia, honorujemy ludzi Solidarności.

Szczegóły

Pamięć

Pamiętamy o zmarłych ludziach Solidarności, prowadzimy coroczną akcję Znicz Solidarności, wspierając i biorąc udział w uroczystościach pogrzebowych, czy opiekując się miejscami pochówku.

Szczegóły

Edukacja

Popularyzujemy wiedzę o Solidarności, prowadzimy działalność edukacyjną oraz promujemy postawy solidarnościowe, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Szczegóły

Więzi i dialog

Utrzymujemy koleżeńskie więzi oraz uczestniczymy w inicjatywach na rzecz dialogu i współpracy z innymi środowiskami.

Szczegóły

Wsparcie

Prowadzimy działalność charytatywną i pomoc prawną zgodnie z ideałami jakie przyświecały ruchowi społecznemu Solidarność.

Szczegóły

Solidarność dzisiaj

Działamy na rzecz realizacji wartości i ideałów ruchu społecznego Solidarność dzisiaj aby pozostawały wciąż żywe, aktualne i inspirujące dla nas i innych społeczności.

Szczegóły