Solidarność to znaczy razem

KOMISJA REWIZYJNA


Statut Stowarzyszenia w Rozdziale IV, określa zadania i kompetencje Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli działalności Zarządu, składa się z trzech członków, którzy mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu, oraz wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, przy czym nie mogą oni pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrolowanie, przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
- badanie celowości wydatków oraz ich zgodności z planem,
- zwoływanie posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej - posiedzenie takie powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania z własnej działalności oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (III kadencja: 2022-2026):

- Jan Ciesielski
- Henryk Kazimierski
- Andrzej Marciniak