Solidarność to znaczy razem

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW


Statut stanowi, że Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i mogą brać w nim udział:

- członkowie zwyczajni mający opłacone aktualne składki członkowskie - z głosem stanowiącym,
- członkowie wspierający oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości zainteresowanych.

Porządek Zgromadzenia może być uzupełniony wnioskami nagłymi, o ile za nagłością wypowie się 2/3 obecnych i uprawnionych do głosowania. Wnioskami nagłymi nie mogą być objęte zmiany: Zarządu, Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. Inne przypadki określa Statut Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

- uchwalanie Statutu i jego zmian,
- uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
- uchwalanie regulaminów, w tym Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
- wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i arbitrów Sądu Koleżeńskiego,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu - na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia - na wniosek Zarządu,
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbyło się 26 marca 2013 roku w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Cieszyńskiej 2, w Krakowie.