Sieć Solidarności

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub w razie jego nieobecności wiceprezes albo wyznaczony inny członek Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

Lista posiedzeń zarządu >>

Główne zadania Zarządu

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego uchwał

Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, określanie planów i działalności Stowarzyszenia

Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, w tym określanie wysokości składek członkowskich, częstotliwości oraz ich wysokości a także ewentualnie innych opłat lub świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

Określanie struktury organizacyjnej i ustalanie zakresu ich działalności, podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych

Zawieranie porozumień o współpracy z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi

Organizowanie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie,

Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia

Podejmowanie decyzji o przyjęciu członków do Stowarzyszenia oraz decyzji dotyczących nagradzania i karania członków


Zarząd III kadencji