Solidarność to znaczy razem

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Czym jest RODO?
 
RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) stosujemy od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
Jaki jest cel RODO?
 
RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

Podstawowe zasady RODO
 
RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasze Stowarzyszenie, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:
 
1. zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe;
2. zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;
3. zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy też o to, by członkowie Stowarzyszenia informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.);
4. zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa);
5. zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
6. zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa.
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia działalności naszego Stowarzyszenia i kontaktowania się z Tobą.
 
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, którym jest:
 
1. wysyłanie zawiadomień
2. kontaktowanie się w celach realizacji działań określonych Statutem Stowarzyszenia
3. monitoringu rozliczeń płatności składek członkowskich
4. przeprowadzania analiz statystycznych
5. obsługi Twoich próśb i wniosków
6. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i czy są one przekazywane osobom trzecim?
 
Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie:

Stowarzyszenie Sieć Solidarności w Krakowie
31-139 Kraków
ul. Łobzowska 57/108/2

Twoje dane osobowe nie są udostępniane osobom, organizacjom międzynarodowym ani państwom trzecim.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zostały przekazane nam poprzez złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej.
 
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
 
Twoje dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 
Czy podanie danych osobowych jest konieczne i czy jest warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia?
 
Tak, przekazanie własnych danych osobowych jest konieczne i wynika z ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Niepodanie tych danych skutkuje nieprzyjęciem w poczet członków Stowarzyszenia.
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały czas gdy jesteś członkiem Stowarzyszenia, a także po złożeniu rezygnacji z członkostwa w celach:
 
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.
 
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia przez okres bycia członkiem Stowarzyszenia lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 
Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą, i jak je realizujemy?
 
Prawo dostępu do danych
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe.

Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć:

- dlaczego przetwarzamy określone dane;
- jakie typy danych przetwarzamy;
- jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy (lub możemy ujawnić) dane - w szczególności dotyczy to odbiorców w państwach innych niż państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych;
- jak długo planujemy (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów ustalaliśmy ten okres.
 
Prawo do sprostowania danych
 
Członek Stowarzyszenia może żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane.
 
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 
Osoba, której dane dotyczą, może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy:

- dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy,
- dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.
 
Osoba, która chce, by usunąć jej dane, może poprzez kanały komunikacji przyjęte w Stowarzyszeniu złożyć wniosek, w którym określi swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy - w naszej ocenie - nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie.

Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy.

Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.

Jak można skarżyć się na ochronę swoich danych osobowych?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Jak przebiega komunikacja między Stowarzyszeniem a jego członkami?

Podstawowym kanałem komunikacji w Stowarzyszeniu jest droga elektroniczna.
Adres e-mail: sss@sss.net.pl, albo edno@edno.pl
 
Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Sieć Solidarności
31-139 Kraków
ul. Łobzowska 57/108/2

telefon: 600-00-57-23

NIP 6772374985
REGON 122844090

strona internetowa: www.sss.net.pl

strona SSS na Facebooku

Przydatne dokumenty i informacje

https://giodo.gov.pl/pl/569/9276
http://www.sss.net.pl/kontakt