Solidarność to znaczy razem

SĄD KOLEŻEŃSKI


Statut Stowarzyszenia w Rozdziale IV, określa zadania i kompetencje Sądu Koleżeńskiego.

Oto ważniejsze zasady działania Sądu Koleżeńskiego:

- Sąd Koleżeński składa się z trzech arbitrów. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej dwóch arbitrów, w tym przewodniczącego. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
- W razie nałożenia przez Zarząd kary na członka Stowarzyszenia, zgodnie z § 21, ukarany członek Stowarzyszenia może odwołać się do Sądu Koleżeńskiego.
- Spory honorowe lub inne pomiędzy członkami Stowarzyszenia, wynikające z oceny zachowań lub faktów związanych z ich działalnością w ramach Ruchu Solidarność w okresie 1980-1989 mogą być także rozstrzygane przez Sąd Koleżeński; wówczas każda ze stron sporu może desygnować swojego przedstawiciela na posiedzenia jawne Sądu Koleżeńskiego.
- Koszty działania Sądu Koleżeńskiego ponoszą strony w wysokości określonej przez sąd, przy czym strona wnosząca o przeprowadzenie dowodu pokrywa z góry koszty jego przeprowadzenia.
- Decyzje Sądu Koleżeńskiego są ostateczne, jednak członek Stowarzyszenia może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Skład Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia (III kadencja: 2022-2026):

- Krzysztof Bachmiński
- Adam Kramarczyk
- Jan Wiercioch