Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Baran Eugeniusz

Ur. 28 listopada 1938 r. w Nowym Sączu.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Nawojowej (1954).

W l. 1954-1991 ślusarz maszynowy oraz mistrz na Wydziale Wagonowym w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu; od 1991 r. na rencie; od 1998 r. na emeryturze.

W l. 1976-1980 zbierał i przekazywał składki na działalność KOR/KSS KOR, m.in. na pomoc dla pracowników Radomia; w l. 1977-1980 przewodniczący Rady Robotniczej na Wydziale Wagonowym w ZNTK.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; w dn. 18 września 1980 r. zastępca przewodniczącego komitetu strajkowego w ZNTK (przewodniczący J. Jarecki), który przygotował postulaty zaakceptowane przez dyrektora zakładu b.

żołnierza AK W. Stenderę i przekształcił się w Komitet Robotniczy; zastępca przewodniczącego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" (od 26 września 1980 r.); zastępca, a w okresie 17 października 1980 - marzec 1981 r. przewodniczący KZ "S".

Przedstawiciel ZNTK (wraz z J. Filipkiem) i uczestnik głodówki kolejarzy we Wrocławiu (22-27 października 1980 r.); uczestnik rozmów ze stroną rządową dotyczących realizacji postulatów kolejarzy (27 października 1980 r. - 5 listopada 1980 r.); od listopada 1980 r. członek prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu ZNTK; sygnatariusz porozumienia ze stroną rządową dotyczącego warunków płacowych na kolei (4 listopada 1980 r.).

W l. 1980-1989 prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych w domu w Nawojowej; kolporter "Robotnika" i "Gońca Małopolskiego" ; w dn. 9-19 stycznia 1981 r. współorganizator strajku w Ratuszu w Nowym Sączu i w "Domu Robotniczym" ZNTK, uczestnik rozmów MKZ Małopolska ze stroną rządową na temat realizacji postulatów (do czerwca 1981 r.); organizator wyjazdu pracowników ZNTK na uroczystość odsłonięcia Pomnika Stoczniowców w Gdańsku (16 grudnia 1980 r.), oraz na pogrzeb kardynała S. Wyszyńskiego (31 maja 1981 r.); w 1981 r. organizator konkursu na projekt sztandaru NSZZ "S" w ZNTK, który został wykonany i poświęcony 15 sierpnia 1981 r.

Delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie, na którym został wybrany na członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz zdobył mandat delegata na KZD; uczestnik obrad I KZD NSZZ "S" w Gdańsku w 1981 r.; w 1981 r. bezskutecznie nakłaniany do współpracy z SB.

W dn. 13 grudnia 1981 r. zatrzymany i internowany w ZK w Załężu; zwolniony 11 lutego 1982 r., po zwolnieniu przetrzymywany w areszcie w Nowym Sączu; po wyjściu na wolność zaangażowany w działalność w podziemnych strukturach związku w ZNTK; organizator pomocy dla uwięzionych i ich rodzin, we współpracy ze Z. Bocheńskim, K. Konarem i K. Piekarz (TW "Jola"); kolporter podziemnych pism, m.in. "Wiadomości Nowosądeckich", "Kolejarza Małopolskiego" oraz innych materiałów; zaangażowany w zbieranie składek związkowych; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy i mszy św. za Ojczyznę; w l. 1982-1987 wielokrotnie przesłuchiwany, w jego miejscu pracy dokonywano przeszukań; represje dotknęły również jego syna, który dwukrotnie (w 1982 r. i 1983 r.) nie został przyjęty na studia na UJ; w maju 1988 r. uczestniczył w przestojach w pracy w ZNTK.

W 1989 r. wybrany na członka Komisji Oddziałowej "S" w ZNTK.

W l. 1989-1991 wiceprzewodniczący KO "S" w Nawojowej; aktywny uczestnik i organizator kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 1989 r.

W l. 1990-2003 ławnik sądowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu; sądowy kurator społeczny Sądu Rejonowego w Nowym Sączu (1996-2005).

Uhonorowany medalem Za zasługi dla Małopolskiej "Solidarności" (2005), Medalem 25-lecia NSZZ "S" w ZNTK (2005) oraz dyplomem pamiątkowym od prezydenta Nowego Sącza: W 25 Rocznicę Wprowadzenia Stanu Wojennego. W Uznaniu Zasług w Budowaniu Fundamentów Wolnej i Solidarnej Polski (2006).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31