Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Cholewka Marek

Ur. 22 czerwca 1950 r. w Krakowie.

Ukończył II Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie oraz Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, mgr inż. architekt.

W l. 1985-1990 pracował jako architekt projektant w Miejskim Biurze Projektów w Krakowie, następnie był pracownikiem biura Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego (do 1998 r.), a do 2002 r. pracownikiem i sekretarzem Marszałka Województwa Małopolskiego M. Nawary, m.in. organizując pracę urzędu, przygotowując strategię województwa, koordynując współpracę zewnętrzną. Obecnie pracuje jako architekt – inspektor w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Do NSZZ "Solidarność" należał od 1980 r. Obecnie jest członkiem NSZZ "Solidarność" w Urzędzie Miasta Krakowa.

Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator i animator Kamieniołomu Jana Pawła II przy parafii św. Józefa w Krakowie Podgórzu, jednego z głównych centrów opozycji solidarnościowej w Krakowie, w ramach którego prowadzono m.in. działalność związkową, samopomocową, samokształceniową (m.in. ChUR), organizowano wydarzenia kulturalne, kolportowano pisma i wydawnictwa podziemne oraz organizowano uroczystości patriotyczne. W 1982 r. współzałożyciel i animator Zespołu Apostolstwa Świeckich; w 1988

r. współzałożyciel i przewodniczący Międzyparafialnej Wspólnoty Wspólnot zrzeszającej 20 największych duszpasterstw Krakowa. W 1989 r. współtworzył, a następnie był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Podgórze (1989-1993) oraz członkiem prezydium Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego "S".

W 1989 r. organizator niezależnego systemu liczenia głosów w wyborach do Sejmu w Podgórzu i w gminach: Mogilany, Sułkowice i Skawina.

Radny Miasta Krakowa I kadencji (1990-1994) z listy Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego – przewodniczący Komisji Polityki Społecznej RMK. Radny Miasta Krakowa II kadencji (1994-1998) z listy "Samorządny Kraków" – przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej RMK. Również w trzeciej kadencji (1998-2002) radny Miasta Krakowa z listy AWS, m.in. wiceprzewodniczący Komisji Promocji, Informacji i Współpracy z Zagranicą RMK. W l. 1994-1998 delegat Rady Miasta Krakowa do Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego, organizator i przewodniczący pierwszej w Polsce Komisji ds. Rodziny Sejmiku, jednocześnie wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Sejmiku. W okresie trzeciej kadencji Rady Miasta Krakowa członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Opracował kilkadziesiąt projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego, m.in. dotyczących reformy systemu polityki społecznej Krakowa, tworzenia systemu opieki nad dzieckiem osieroconym społecznie, reformy szpitali, szkolnictwa, planowania. Uczestniczył w zainicjowaniu i rozwijaniu współpracy Krakowa z Wilnem oraz podpisaniu umowy o braterstwie miast. Zaangażowany w prace parlamentarne. Uczestniczył w pracach tzw. Konwentu Świętej Katarzyny w Warszawie. Zajmował się ochroną zabytków Krakowa – był współinicjatorem kompleksowej renowacji klasztoru kamedułów na Bielanach. Zaangażowany w współpracę i pomoc dla opozycji chadeckiej na Litwie w okresie odzyskiwania niepodległości, współpracę i pomoc dla opozycji chadeckiej w Rumunii podczas tzw. rewolucji rumuńskiej oraz pomoc humanitarną dla Rumunii. Od 1991 r. zaangażowany w pomoc kościołowi katolickiemu na Ukrainie (m.in. pomoc w organizacji wizyty Ojca Św. Jana Pawła II we Lwowie, pomoc tworzącej się diecezji odeskosymferopolskiej obejmującej wybrzeże Morza Czarnego i Krym, odbudowa i wyposażenie katedry w Odessie).

Współzałożyciel Stowarzyszenia "Veritatis Splendor" (m.in. organizacja konferencji – Polska na wirażu dziejów); działacz odrodzonego ruchu chadeckiego – w 1989 r. współzałożyciel i przewodniczący pierwszej w Polsce po wojnie partii chadeckiej – Chrześcijańska Demokracja: m.in. organizacja I Konferencji Chrześcijańskich Demokracji Europy Środkowej i Wschodniej, brał udział w konferencji chadecji europejskich w Brukseli, uczestniczył a następnie po zjednoczeniu został wiceprzewodniczącym Chrześcijańskiej Demokracji Stronnictwa Pracy Oddział Kraków oraz członkiem zarządu głównego CHDSP w Warszawie. W 1991 r. współzałożyciel i wiceprezes Fundacji Pomocy Potrzebującym "Amicus", członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie (od 1980 r.), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (prezes Zarządu Wojewódzkiego w latach 1989-2000). Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia "Bank Żywności" w Krakowie. Należy do Towarzystwa Obrony Polskich Kresów Zachodnich, Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Autor projektów plakietek, znaczków drugiego obiegu, aranżacji Bożych Grobów, redaktor biuletynu drugiego obiegu "Posłanie". Autor projektów obiektów publicznych i sakralnych.

Autor licznych publikacji i wykładów w zakresie m.in. apostolstwa społecznego, nauczania Jana Pawła II, zabytków, historii, w tym książki "Przez Podgórze na Watykan" o związkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II z krakowskim Podgórzem.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Orderem św. Stanisława (1997), medalem św. Klemensa diecezji odesko-symferopolskiej, srebrnym medalem 400-lecia Kamedułów, Złotym Medalem Kraków 2000, medalem 25-lecia odrodzonego samorządu Krakowa, medalem 100-lecia kościoła św. Józefa, złotą odznaką Przyjaciel Dziecka i medalem "Dziękujemy za Wolność" (2016).

Marcin Byrski


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31