Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Czarnik Wiesław Konrad

Ur. 26 września 1946 r. w Oświęcimiu.

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie (1972).

Nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Oświęcimiu (1972-1975), w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Zakładów Chemicznych

"Oświęcim" (1975-1991) oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Bieruniu (1994-1998); Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Oświęcimiu (1991-1993); właściciel księgarni (1993-1994); wizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach (1998-2001); od 2001 r. na emeryturze.

W NSZZ "Solidarność" od 30 października 1980 r.; od 26 listopada 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego ZChO; od 8 grudnia 1980 r. członek zarządu koła NSZZ "S" w OKU ZChO, a od 23 stycznia 1981 r. zastępca przewodniczącego; delegat na I WZD Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" w 1981 r. w Bielsku-Białej; od 22 września 1981 r. przewodniczący Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Oświęcimiu, liczącej 870 członków; uczestnik strajku ostrzegawczego w OKU (28 października 1981 r.); od maja 1981 r. zaangażowany w działalność Oświęcimskiej Wszechnicy Oświatowej "Solidarności", organizującej prelekcje o tematyce społecznej, związkowej i niepodległościowej.

Po wprowadzeniu stanu wojennego i zabezpieczeniu dokumentacji oraz pieczątek KZ "S" przesłuchany przez SB w dn. 6 stycznia 1982 r.; w tym samym dniu w jego mieszkaniu dokonano przeszukania; twórca podziemnych struktur "Solidarności" nauczycielskiej w Oświęcimiu; w stanie wojennym założyciel Koła Oporu Społecznego w Oświęcimiu (działającego od 1 lipca 1982 r. do lutego 1989 r., w którego skład wchodzili również: A. Czarnik, H. Gębołyś, E. Mateja, E. Matula i K. Szurek). W ramach KOS m.in. zbierano składki związkowe, organizowano pomoc dla internowanych i ich rodzin, rozprowadzano wydawnictwa podziemne i organizowano spotkania samokształceniowe. W grudniu 1988 r. powołał oświęcimski oddział Klubu Myśli Politycznej "Dziekania".

Inicjator odbudowy jawnych struktur "S" nauczycielskiej w Oświęcimiu; organizator spotkania założycielskiego Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty w dn. 23 lutego 1989 r., przewodniczący Komitetu Organizacyjnego NSZZ "S" Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury Miasta i Gminy Oświęcim (od 3 marca 1989 r.); od 14 września 1989 r. do 17 października 1990 r. wiceprzewodniczący KZ NSZZ "S" Pracowników Oświaty w Oświęcimiu; delegat na WZD Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" (1989-1992).

Przewodniczący Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Oświęcimiu (TMKK, 14 kwietnia - listopad 1989 r.); założyciel i przewodniczący Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Oświęcimiu (14 kwietnia 1989 r.); organizator życia politycznego w Oświęcimiu (grudzień 1988 r. - wrzesień 1990 r.); współtwórca Oświęcimskiego Towarzystwa Gospodarczego im. Mirosława Dzielskiego OTG (1989) i Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego OTO (1990).

Twórca Porozumienia Centrum w Oświęcimiu (1990), członek Rady Naczelnej; założyciel klubu "Gazety Polskiej" w Oświęcimiu (1994); przewodniczący ogniwa Ziemi Oświęcimskiej ROP i członek Zarządu Wojewódzkiego ROP (od grudnia 1995 r.); przewodniczący Zarządu Powiatowego Ruchu Katolicko-Narodowego i członek Rady Naczelnej Ruchu Katolicko-Narodowego (1998-2005); od marca 2010 r. członek PiS; współorganizator reaktywowanego Klubu "Gazety Polskiej" w Oświęcimiu (2011) i jego przewodniczący (od maja 2015 r.).

Radny Powiatu Oświęcimskiego (1998-2002).

W 1991 r. doprowadził do wykonania uchwały Rady Miasta dotyczącej usunięcia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Oświęcimiu (7 listopada 1991 r.); współinicjator odsłonięcia tablicy smoleńskiej na ścianie kościoła św. Maksymiliana w Oświęcimiu (2011), oraz tablicy na budynku przy ul. Mickiewicza 2 upamiętniającej KO "S" w Oświęcimiu (2012).

Współautor opracowania "Solidarność" nauczycielska Ziemi Oświęcimskiej 1980-1990 (Oświęcim 2012) i autor przewodnika "Małopolski Szlak Solidarności: Oświęcim" (Kraków 2015).

Uhonorowany Medalem Miasta Oświęcim (2006) i Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" (2013).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31