Solidarność to znaczy razem

Bielańska Katarzyna

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Katarzyna Bielańska (ur. 10.09.1952 r. Kraków) mgr inż. ogrodnik, prowadziła własne gospodarstwo rolne w m. Lusina. W 1980 r. włączyła się w organizację NSZZ RI „Solidarność”. Była członkiem Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „S” w Krakowie oraz Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „S”. Uczestniczyła w strajkach chłopskich w budynku Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie. Weszła w skład Komitetu Strajkowego, była jednym z sygnatariuszy porozumień rzeszowskich oraz członkiem Komisji do spraw realizacji zawartego porozumienia.

Po 13 grudnia 1981 r. w obawie przed internowaniem, zaczęła się ukrywać. Ukrywając się pisała i rozsyłała listy wzywające do nieposłuszeństwa wobec władz oraz kwestionujące legalność wprowadzenia stanu wojennego. 4 stycznia 1982 r. aresztowana a 11 lutego 1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał ją na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy Izby Wojskowej złagodził wyrok do kary 25 000 złotych grzywny i zarządził zwolnienie wymienionej z aresztu.

W 1982 r. włączyła się w organizację struktur Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W lutym 1983 r. współorganizowała ogólnopolskie spotkanie działaczy NSZZ „S” i NSZZ RI „S” w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek w Czernej k. Krzeszowic. Uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez Duszpasterstwo Rolników. Prowadziła kolportaż wydawnictw bezdebitowych. W lutym 1985 r. weszła w skład Grupy Roboczej do spraw Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Podczas Wyborów 1989 roku Katarzyna Bielańska była członkiem MKO „Solidarność”. Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

Uhonorowana medalem "Dziękujemy za wolność" (2019).


Informacja z listy Aresztowani

Pracownik Akademii Rolniczej, aresztowana 28 l - 16 IV 1982.