Solidarność to znaczy razem

Boroń Piotr Maria

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 6 sierpnia 1955 r. w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ (1982).

W l. 1980-1981 pracownik MKZ / ZR Małopolska; w l. 1983-1987 instruktor ds. wydawniczych w "Scenie Ludowej"; w l. 1991-1993 pracownik Instytutu Przemysłowo-Handlowego Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego; doradca prawny w Społecznej SP nr 1 (19962001); w l. 2001-2008 zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum AK w Krakowie; główny specjalista ds. pozyskania zbiorów i kontaktów ze środowiskami kombatanckimi (od 2008 r.).

Od 1972 r. zaangażowany w działalność konspiracyjnych organizacji o charakterze patriotycznym i niepodległościowym: m.in. konspiracyjnego Oddziału Krakowskiego Związku Legionistów Polskich (od 1972 r.), członek kierownictwa Akcji na Rzecz Niepodległości (AN, 1976-1981), współpracownik KOR (od 1976 r.), od 1977 r. SKS i ROPCiO, od 1978 r. Instytutu Katyńskiego i od 1979 r. Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu, RMP i KPN.

Od 1976 r. wydawca i kolporter niezależnych wydawnictw; współzałożyciel Niepodległościowego Instytutu Wydawniczego (występującego również pod nazwą WSP "Życie"); w czerwcu 1980 r. współinicjator powołania Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie (do 1987 r. członek władz).

Od lat 70. XX w. do dziś organizator wielu wystaw historycznych, przeglądów filmowych, koncertów patriotycznych i religijnych, manifestacji rocznicowych i demonstracji oraz autor projektów graficznych (afiszy, plakatów znaczków, dyplomów, okładek).

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; współpracownik i następnie pracownik Sekcji Informacji MKZ Kraków i Sekcji Kultury MKZ Małopolska i ZRM NSZZ "Solidarność"; zaangażowany w funkcjonowanie tzw. "systemu ABC"; organizator imprez związkowych i uroczystości patriotyczno-niepodległościowych; od marca 1981 r. przewodniczący KZ NSZZ "S" Pracowników Etatowych "S" Regionu Małopolska; wiceprzewodniczący Krajowej Komisji

Koordynacyjnej Pracowników Etatowych "S".

W 1981 r. członek-założyciel Towarzystwa im. gen. J. Kustronia w Nowym Sączu (zdelegalizowanego w 1984 r.), w l. 1982-1984 członek władz; współinicjator wznowienia rocznicowych Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej, w 1981 r. zastępca komendanta, w 1982 r. komendant marszu; od 29 września 1981 r. małopolski koordynator Klubów Służby Niepodległości.

Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, areszcie KW MO przy ul. Mogilskiej w Krakowie oraz w ZK w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony 25 marca 1982 r.; pozostawał w ukryciu.

W l. 1982-1989 przewodniczący TKZ Pracowników Etatowych Regionu Małopolska; organizator pomocy byłym pracownikom "S", akcji samokształceniowych z zakresu historii, ulotkowych, malowania na murach; obrońca represjonowanych przed Kolegiami ds. Wykroczeń; kolporter, drukarz, redaktor i publicysta prasy podziemnej i emigracyjnej; organizator mszy św. za ojczyznę; współpracownik władz RP na uchodźstwie; w latach osiemdziesiątych skutecznie utrudniano mu znalezienie stałego zatrudnienia; kilkakrotnie przesłuchiwany przez MO.

W okresie strajków kwietniowo-majowych 1988 r. doradca strajkujących w Hucie im. Lenina, delegowany do zainicjowania strajków na Górnym Śląsku.

Współzałożyciel Towarzystwa im. J. Piłsudskiego (1988), prezes i wiceprezes; członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego (od 1989 r.), prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 41 w Krakowie; członek Zarządu Głównego STO (w l. 90. XX w.); od grudnia 1989 r. w Stronnictwie Wierności Rzeczpospolitej – KSN; współinicjator i rotacyjnie przewodniczący Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie (po 1989 r.); w l. 1999-2010 członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; inicjator comiesięcznych apeli modlitewnych ku pamięci ofiar zbrodni Armii Czerwonej na krakowskich plantach (oraz prowadzący apele), których skutkiem była likwidacja Pomnika Armii Czerwonej.

Od 2001 r. członek Honorowy Sądeckiej Rodziny Katyńskiej. Inicjator i twórca ponad 30 tablic oraz monumentów patriotycznych i religijnych m.in. w Krakowie, Warszawie i Nowym Sączu.

Od 2014 r. przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Muzeum AK w Krakowie.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (przez Rząd RP na Uchodźstwie, 1989), Zaszczytnym Krzyżem na Wstędze Austriackiego Czarnego Krzyża (1991), Krzyżem Św. Franciszka (1995), Odznaką Honorową Młodocianych Więźniów Politycznych 1944-1956 "Jaworzniacy" (1996), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1997), Odznaką Honorową za Zasługi dla Oświaty (1999), Złotym Krzyżem Zasługi (2000) i Medalem Pro Memoria (przyznanym przez Ministra ds. Kombatantów, 2005) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

fot. Andrzej Stawiarski


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

prawnik, pracownik Sekcji Kultury ZR Małopolska "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 300, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 24.03.1982.