Solidarność to znaczy razem

Jung Tadeusz

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 28 października 1946 r. w Nowym Sączu.

Ukończył ZSZ w Nowym Sączu, kierunek mechanik samochodowy (1964).

Stażysta w ZNTK w Nowym Sączu (1964); kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej (19641967) oraz w l. 1967-1969 w MKS Nowy Sącz (późniejsze WPK Nowy Sącz); w l. 1969-1971 kierowca i instruktor w Technikum Samochodowym w Nowym Sączu; w l. 1972-1988 kierowca w WPK; od 1991 r. na rencie, od 2006 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; współorganizator strajku pracowników WPK Nowy Sącz w dn. 27 sierpnia 1980 r. (przewodniczący komitetu strajkowego J. Wyskiel), podczas którego przedstawiono postulaty skierowane do dyrekcji zakładu i władz państwowych (m.in. poparcie strajkujących na Wybrzeżu, powołanie niezależnych związków, przywrócenie nauki religii w szkołach); w dn. 10-14 września 1980 r. wiceprzewodniczący komitetu strajkowego podczas okupacji WPK (zgłoszono wówczas postulat odwołania wojewody nowosądeckiego L. Bafii); od 1 października 1980 r. wiceprzewodniczący KZ "S" w WPK, odpowiedzialny wraz z T. Kochańską za informację; członek Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "S" w Nowym Sączu; współorganizator i uczestnik zebrań założycielskich NSZZ "S" m.in. na terenie Nowego Sącza, Starego Sącza, Limanowej i Nowego Targu; w okresie strajku w Ratuszu w Nowym Sączu (9-11 stycznia 1981 r.) łącznik między biurem Komitetu Koordynacyjnego a strajkującymi; przygotowywał informacje strajkowe rozlepiane na przystankach w Nowym Sączu.

W dn. 13 grudnia 1981 r. zatrzymany, osadzony w AŚ w Nowym Sączu; internowany w ZK w Załężu; jego odwołanie od decyzji o internowaniu zostało odrzucone przez Ministra Spraw Wewnętrznych; zwolniony 26 kwietnia 1982 r.

Po wyjściu na wolność członek Tajnej KZ "S" w WPK; współorganizator pomocy materialnej dla osób represjonowanych i ich rodzin; wielokrotnie wzywany na przesłuchania; kontrolowany w pracy; w jego mieszkaniu dokonano rewizji; w 1983 r. wszedł w skład rady pracowniczej w WPK w Nowym Sączu; zaangażowany w kolportaż prasy i ulotek (wraz z W. Zwolennik).

Wyróżniony dyplomem pamiątkowym od prezydenta Nowego Sącza: W 25 Rocznicę Wprowadzenia Stanu Wojennego. W Uznaniu Zasług w Budowaniu Fundamentów Wolnej i Solidarnej Polski (2006).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

kierowca, członek KZ NSZZ "S" w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowy Sączu, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 36/81, Załęże, zwolniony 26.04.1982.