Solidarność to znaczy razem

Kaczor Andrzej

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 30 lipca 1944 r. w Łękawicy, pow. tarnowski.

Ukończył LO w Sokołowie Małopolskim (1964).

Pracownik Zakładów Mięsnych w Tarnowie (1964-2009); od 2000 r. na rencie; od 2009 r. na emeryturze.

W sierpniu 1980 r. nawiązał kontakty z K. Krasnodębskim w celu uzyskania informacji na temat protestów na Wybrzeżu i zasad tworzenia niezależnych związków zawodowych; współtwórca w sierpniu 1980 r. Komitetu Założycielskiego NSZZ Zakładów Mięsnych w Tarnowie (przewodniczący: A. Kuciel) zgłoszonego dyrekcji Zakładów; po wyborach sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"; delegat na I WZD RM NSZZ "S" w Tarnowie w lipcu 1981 r.; sygnatariusz powołania tarnowskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (12 października 1980 r.); 18 grudnia 1981 r. zatrzymany w zakładzie pracy; po odmowie podpisania deklaracji lojalności internowany; przetrzymywany w KW MO w Tarnowie, AŚ w Tarnowie i w ZK w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony 5 marca 1982 r.

Po powrocie do pracy zaangażowany w tworzenie tajnych struktur "S" w Zakładach Mięsnych i współpracę z innymi działaczami; organizator zbierania składek związkowych przeznaczanych na cele organizacyjne, ps. "Kazek"; organizator wraz z H. Kądzielą drukarni św. Barbary, zajmującej się wykonywaniem reprintów książek drugiego obiegu oraz wydawanych zagranicą (wydano m.in. książki A. Michnika, C. Chlebowskiego i ks. R. Adamczyka); wydawca (wraz z A. Mróz) "Jednodniówki Tajnej Komisji Zakładowej Solidarność" (wydano dwa numery w l. 19841985); zaangażowany w kolportaż prasy dostarczanej z Krakowa i z Warszawy oraz ulotek. Wielokrotnie wzywany na przesłuchania przez MO i SB; w jego mieszkaniu oraz w miejscu pracy dokonywano rewizji (1983-1986); 11 grudnia 1985 r. ukarany grzywną w wysokości 11 tys. zł za składanie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza w Tarnowie w przededniu rocznicy zbrodni katyńskiej.

Zaangażowany w kampanię KO "S" w Tarnowie przed wyborami parlamentarnymi w 1989 r., druk i kolportaż ulotek (w kampanię zaangażowała się również jego 15-letnia córka Dominika, roznosząc m.in. w dniu wyborów ulotki wyborcze KO "S"); członek Tarnowskiego Komitetu Praworządności (9 lutego 1989 r.).

W 1987 r. twórca struktur KPN w Tarnowie. Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" przy Zakładach Mięsnych w Tarnowie: sekretarz (19801981); członek prezydium (1989-1991); delegat na WZD RM (1981, 1990-1995).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

członek KZ NSZZ "S" w Zakładach Mięsnych w Tarnowie, internowany 18.12.198l - decyzja nr 87/8 l, Załęże, zwolniony 05.03.1982.


Informacja z listy Aresztowani

aresztowany w Tarnowie.