Solidarność to znaczy razem

Marchewczyk Wojciech

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 23 kwietnia 1951 r. w Krakowie.

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie (1976).

W l. 1977-1984 asystent w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; dziennikarz sportowy w krakowskim "Tempie" (19781980); w l. 1986-1989 kierownik grupy robót w Zakładzie Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie; w l. 19932007 dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Dziennikarzy "Merkuryusz"; w l. 2008-2009 doradca marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego; w l. 2009-2010 konsultant w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

Od l. 60. XX w. zaangażowany w działalność niepodległościową, m.in. w kolportaż "Kultury"; w marcu 1968 r. uczestnik manifestacji studenckich; uczestnik manifestacji na Rynku Głównym w Krakowie (grudzień 1970 r.); w l. 1971-1974 członek Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Anny w Krakowie; w l. 1977-1978 współpracownik KSS KOR, kolporter "Robotnika".

W NSZZ "S" od września 1980 r.; członek Komitetu Założycielskiego "S" w AGH, a następnie członek prezydium KZ; członek Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki; w l. 1980-1981 współredaktor "Komunikatu Sekcji Informacji Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w AGH"; w 1981 r. współzałożyciel i działacz KOWzP w AGH; w lutym 1981 r. współorganizator protestów popierających rejestrację NZS, a na przełomie listopada i grudnia 1981 r. opiekun i koordynator z ramienia KZ "S" strajku okupacyjnego studentów AGH.

W dn. 13 grudnia 1981 r. zorganizował przewiezienie ok. 200 studentów wspierających strajk w HiL; działacz Komitetu Strajkowego w HiL - współredaktor i kolporter biuletynów strajkowych, organizator i prowadzący wiece na wydziałach huty.

W l. 1982-1983 współpracownik RKW, od 1983 r. członek RKS Małopolska; pomiędzy marcem 1982 r. a czerwcem 1989 r. organizator, redaktor naczelny, komentator, drukarz i szef kolportażu regionalnego podziemnego pisma "Hutnik" przy współpracy z J. Ostałowskim, Z. Jaworskim, M. Szczupakiem, G. Bednarzem, B. Patułą, M. Machem, B. Zientarską, A. Łaptasiem, J. Środoniem, J. Surdykowskim, M. de Hernandez-Paluch, M. Szumowskim, J. Marchewczykiem, B. Bratko, H. Lazar, U. Górawską, T. Górczykiem, J. Mielniczukiem, A. Piecuchem, W. Kucharzem, L. Jaranowskim, M. Kośkiem, B. Kosiek, ks. T. Isakowiczem-Zaleskim, L. Maleszką (TW Ketman), J. Paluchem, J. Pszonem, W. Podrzuckim i J. Ruskiem; twórca i wydawca "Obserwatora Wojennego" wraz z J. Marchewczykiem i B. Zientarską (październik 1982 r. - lipiec 1983 r.); w l. 1982-1983 organizator i nadawca kilku podziemnych audycji radiowych, m.in. w paśmie emisji TVP Kraków przy współpracy Krystyny Ryczaj (obecnie Marchewczyk), R. Marchewczyka, G. Bednarza, U. Górawskiej, J. Środonia i A. Łaptasia; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz.

W dn. 23 listopada 1982 r. internowany i osadzony w AŚ przy ul. Mogilskiej w Krakowie, zwolniony 6 grudnia 1982 r.; w l. 1983-1990 założyciel i wydawca Biblioteki Obserwatora Wojennego, w ramach której wydał kilkadziesiąt pozycji książkowych, plakatów, proporców, kalendarzy, znaczków pocztowych sygnowanych jako Poczta Kraków; współpracownicy: B. Zientarska, M. Mach, W. Wiśniewski.

Po wpadce drukarni przy ul. Dolnych Młynów w Krakowie w dn. 6 kwietnia 1983 r. ukry- wał się; poszukiwany listem gończym od 11 kwietnia do 22 sierpnia 1983 r.; aresztowany 30 kwietnia 1984 r.; zwolniony 3 lipca 1984 r.

We wrześniu 1984 r. został zwolniony dyscyplinarnie z AGH tuż przed obroną pracy doktorskiej; do sierpnia 1986 r. pozostawał bez zatrudnienia.

W dn. 2 czerwca 1987 r. został zatrzymany (wraz z B. Zientarską i J. Ruskiem) i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na grzywnę w wysokości 50 tys. zł i 30 tys. zł nawiązki.

W 1989 r. w Krakowskim KO "S"; zaangażowany w organizację wyborów w czerwcu 1989 r. (praca w biurze prasowym, obsługa dziennikarska, mąż zaufania w zamkniętych okręgach wyborczych); pomiędzy październikiem a grudniem 1989 r. rzecznik prasowy ZR Małopolska "S"; w l. 1989-1990 twórca i redaktor naczelny "Tygodnika Solidarność Małopolska", a w l. 1990-1991 dziennika "Depesza".

W l. 1990-1995 wiceprezes Zarządu Głównego SDP; w l. 1991-1992 członek PC; rzecznik prasowy i doradca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa; w l. 1992-1993 redaktor naczelny i kierownik oddziału małopolskiego dziennika "Nowy Świat"; w l. 2004-2008 wiceprezes Zarządu KS Cracovia.

Członek-założyciel małopolskiej grupy "Ujawnić Prawdę" (2005); członek kapituły medalu "Niezłomnym w słowie".

Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność w KS Cracovia (2006), medalem Za zasługi dla Małopolskiej "Solidarności" (2012) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

mgr inż. leśnik, pracownik naukowy AGH, członek NSZZ "S", internowany 25.11.1982 - decyzja nr 499, zwolniony 06.12.1982.


Informacja z listy Strajk 88

Wydawnictwa strajkowe, Hutnik strajkowy


Informacja z listy Aresztowani

(1951), pracownik AGH, aresztowany 30 IV - VIII 1984.