Solidarność to znaczy razem

Marzec Piotr

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 20 czerwca 1954 r. w Wieliczce.

Ukończył Technikum Elektrotechniczne w Krakowie (1976).

W l. 1976-1979 pracownik odpowiedzialny za utrzymanie ruchu elektrycznego w Zakładach Górniczych Lubin; elektromechanik maszyn i urządzeń górniczych w Kopalni Soli Wieliczka (1979-1986); od 1986 r. właściciel prywatnej firmy.

W NSZZ "S" od 1980 r.; w dn. 28 sierpnia 1980 r. współredaktor (wraz ze St. Fiołkiem i M. Bylicą) postulatów pracowników WRG i elektryków z żądaniem podwyżki płac, wyboru nowej Rady Zakładowej spośród pracowników bezpartyjnych, poparcia strajkujących w Gdańsku oraz innych spraw socjalnych i organizacyjnych; inicjator powołania w dn. 29 sierpnia 1980 r. i wiceprzewodniczący Zakładowej Komisji Realizacji Postulatów (przewodniczący St. Sitko), mającej czuwać nad odpowiedzią dyrekcji na zgłoszone wnioski; współinicjator ogłoszenia strajku w dn. 2 września 1980 r. w związku z brakiem satysfakcjonującej odpowiedzi dyrekcji na zgłoszone postulaty, wiceprzewodniczący komitetu strajkowego (członkowie K. Szulc i T. Janisz); uczestnik rozmów z wiceministrem przemysłu chemicznego E. Grzywą, zakończonych podpisaniem porozumienia płacowego kończącego strajk (4/5 września 1980 r.).

Po zakończeniu strajku nawiązał kontakt z mec. A. Rozmarynowiczem w celu stworzenia niezależnych związków zawodowych w kopalni; współzałożyciel i przewodniczący Komitetu Założycielskiego "S" w Kopalni Soli Wieliczka; od stycznia do grudnia 1981 r. przewodniczący KZ "S" (zastępcy T. Janisz i E. Kmiecik); współinicjator powrotu do tradycji górniczych i religijnych, w tym m.in. przywracania mszy św. barbórkowych oraz w rocznice 3. maja oraz 11. listopada; uczestnik Białego Marszu po zamachu na Jana Pawła II (17 maja 1981 r.) oraz marszu przeciwko zubożeniu w Krakowie (7 sierpnia 1981 r.).

Uczestnik spotkania założycielskiego MKZ Kraków (15 września 1980 r. wraz z B. Paskiem i I. Szewczyk); członek zarządu MKZ Kraków (i później Małopolska); współpracownik sekcji informacji (wraz z M. Sierotwińską) oraz sekcji interwencji (z J. Kuczerą); członek-założyciel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy MKZ Małopolska (5 marca 1981 r.); delegat na WZD RM NSZZ "S" w Tarnowie (lipiec 1981 r.) Wprowadzenie stanu wojennego zastało go na trzydniowej wycieczce w Czechosłowacji; po powrocie do kraju w dn. 15 grudnia 1981 r. pozostawał w ukryciu m.in. w parafii w Wieliczce oraz w mieszkaniach prywatnych w Wieliczce i w Krakowie; poszukiwany przez MO i SB, w jego domu dokonywano rewizji; po powrocie do pracy w dn. 6 stycznia 1982 r. zatrzymany i internowany w KW MO w Krakowie przy ul. Mogilskiej, a od 12 stycznia 1982 r. w ZK w Załężu; uczestnik strajku głodowego (styczeń-luty 1982 r.); autor, redaktor, drukarz i organizator działalności wydawniczej w ZK w Załężu; zwolniony z internowania 16 czerwca 1982 r.

Do 1986 r. zaangażowany w działalność konspiracyjną (m.in. w akcje ulotkowe i plakatowe, organizowanie pomocy finansowej i materialnej dla represjonowanych); w l. 1982-1984 zaangażowany w zbieranie informacji na temat samorządów pracowniczych; w 1985 r. wybrany na członka Rady Pracowniczej, jako nieformalny reprezentant "S"; w 1986 r. zmuszony do odejścia z pracy w związku z zaniżaniem jego zaszeregowania; uczestnik spotkań w tzw. "Kamieniołomie" przy kościele św. Józefa w Podgórzu.

Radny Miasta Wieliczka (2010-nadal); w l. 2003-2006 ławnik Sądu Rejonowego w Wieliczce; przewodniczący zarządu osiedla Sienkiewicza-Asnyka-Pola (od 2011 r.); od 2007 r. członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy AK; członek-założyciel i prezes stowarzyszenia "Nowa Barycz" (2012).

Współinicjator wmurowania tablicy poświęconej "Solidarności" na Pomniku Niepodległości w Wieliczce (wraz z J. Lassotą, D.Stec-Fus, S. Dziedzicem, S. Sitko, D. Czajowską, T. Badurą, I. Szewczyk, R. Majdzikiem, I. Kowalewskim, J. Ziółkowskim i B. Maricniak) w 2010 r.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

technik elektryk, przewodniczący KZ NSZZ "S" w Kopalni Soli w Wieliczce, członek MKZ, internowany 06.01.1982 - decyzja nr 103, Załęże, zwolniony 14.06.1982.