Solidarność to znaczy razem

Mazurkiewicz Wiesław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 6 kwietnia 1939 r. w Stanisławowie, obwód iwanofrankiwski (Ukraina); w 1955 r. wrócił do Polski w ramach akcji repatriacyjnej.

Ukończył ZSZ w Nowej Hucie (1958).

W l. 1956-1988 pracownik Huty im. Lenina (od 1977 r. w Walcowni Blach Karoseryjnych); po wyjeździe do USA pracował m.in. w fabryce Celco w Chicago i w fabryce Weber w Palatine; na emeryturze od 2004 r.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; członek Prezydium Komisji Wydziałowej "S" w Walcowni Blach Karoseryjnych i członek Komisji Socjalno-Bytowej w HiL.

W dn. 13-16 grudnia 1981 r. członek Komitetu Strajkowego na Walcowni Blach Karoseryjnych HiL oraz łącznik z KS HiL; po pacyfikacji strajku zatrzymany i przewieziony na KW MO przy ul. Mogilskiej; internowany 18 grudnia 1981 r., mimo iż był obywatelem radzieckim i nie posiadał obywatelstwa polskiego; w dn. 30 grudnia 1981 r. został osadzony w AŚ w Załężu; w dn. 13-22 czerwca 1982 r. brał udział wraz z R. Majdzikiem, S. Tatarą, W. Mużewskim i W. Sukiennikiem w głodówce; w trakcie internowania autor wierszy; wydawał ręcznie przygotowaną gazetkę więzienną Serwis Informacyjny "Wolne Słowo"; zwolniony z internowania 7 lipca 1982 r.

W dn. 16 sierpnia 1982 r. został aresztowany pod zarzutem rzekomej napaści na milicjantów po mszy św. w "Arce Pana" i osadzony w AŚ w Krakowie; zwolniony 29 września 1982 r.; w tym samym roku zwrócił paszport radziecki w konsulacie ZSRR w Krakowie; do 1991 r. "bezpaństwowiec".

Za próbę zorganizowania strajku w trzecią rocznicę podpisania porozumień sierpniowych zwolniony z pracy (5 września 1983 r.); po ponad roku wygrał sprawę o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie przed Terenową Komisją Odwoławczą ds. Pracy dla KrakowaNowej Huty; wrócił do pracy w HiL z obniżoną stawką zaszeregowania.

Współpracownik Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania (1984) oraz w l. 19841988 odpowiedzialny za druk i kolportaż oficjalnego pisma Komitetu "Homo Homini" (wraz z M. Banasiem, R. Majdzikiem i J. Mielnikiem); członek SFPP (1983-1988); członek KPN (od 1984 r.); członek Rady Pracowniczej HiL.

Zaangażowany w kolportaż m.in. pisma "Godność", odbieranego z ZOZ na os. Kazimierzowskim; w dn. 2 września 1985 r. skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny za udział w manifestacji w dn. 31 sierpnia 1985 r. pod Wawelem; brał udział w Pielgrzymkach Ludzi Pracy na Jasną Górę oraz do Warszawy i Gdańska.

W l. 1985-1988 był przewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej na Wydziale Walcowni Blach Karoseryjnych w HiL oraz członkiem TKRH (1986-1988).

W dn. 26 kwietnia - 4/5 maja 1988 r. członek Komitetu Strajkowego HiL; aresztowany 6 maja 1988 r. i osadzony w AŚ w Krakowie; zwolniony 16 maja 1988 r. dzięki poręczeniu Społecznej Rady Pracowniczej Kombinatu; postępowanie umorzone 15 listopada 1988 r.; członek Komitetu Organizacyjnego NSZZ "S" w HiL (1988).

W 1987 r. podjął starania o uzyskanie obywatelstwa polskiego (z czego zrezygnował 15 marca 1988 r., wobec braku reakcji władz na jego wniosek); w związku z szykanami i represjami w lutym 1988 r. rozpoczął starania o uzyskanie zgody na wyjazd wraz z rodziną na pobyt stały do USA; zezwolenie otrzymał w dn. 30 maja 1988 r., zostało ono jednak unieważnione 30 września 1988 r. w związku z prowadzonym przygotowaniem do procesu za kierowanie strajkiem w HiL; decyzja ta została podjęta, mimo iż uprzednio spełnił wymagane przez WUSW warunki dotyczące wyjazdu, tj. rozwiązał umowę o pracę i zdał mieszkanie; odmowna decyzja spowodowała, że został wraz z rodziną bez środków do życia; dzięki pomocy SFPP, adwokatów A. Rozmarynowicza i A. Buczkowskiego oraz przy zaangażowaniu Kurii Krakowskiej i osobiście Jego Eminencji ks. Kardynała F. Macharskiego otrzymał w dn. 12 grudnia 1988 r. zezwolenie na wyjazd do USA i dokument podróży jako bezpaństwowiec z prawem do jednokrotnego przekroczenia granicy Polski.

W 1988 r. wyjechał do Niemiec, a następnie do USA; w 1991 r. otrzymał obywatelstwo polskie; w 2003 r. powrócił do Polski.

Działalność związkowa: KRH: członek (luty-grudzień 1981 r.); członek Zarządu Tajnej KRH (1986-1988); członek KEiR przy KRH "S"; Sekcja Emerytów i Rencistów RM: członek rady (2010-nadal).

Członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego.

Odznaczony medalem "Niezłomnym w słowie" (2011) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Wiesław Mazurkiewicz (ps. "Artur"), ur. 6 IV 1939 w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankowsk, Ukraina), zm. 12. IX 2016 r. w Krakowie.

W 1955 w ramach repatriacji przyjechał do Polski. Ukończył ZSZ w Nowej Hucie (1958). W latach 1956-1974 zatrudniony w Stalowni Martenowskiej HiL, 1974-1977 w Nowohuckim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych, 1977-1988 operator w Walcowni Blach Karoseryjnych (ZB-2). Od 1988 w Niemczech, 1990-2007 w USA, zatrudniony w fabryce Celco w Chicago, następnie w fabryce Weber w Palatine. Od 2007 w Polsce.

W latach 1956-1980 członek Związku Zawodowego Hutników, członek Rady Zakładowej HiL. Od IX 1980 w "Solidarności", członek Prezydium Komisji Wydziałowej "S" w Walcowni Blach Karoseryjnych, członek Komisji Socjalno-Bytowej tejże, 17 III 1981 delegat na Konferencję Wyborczą NSZZ "S" HiL.

13-15/16 grudnia 1981 uczestnik strajku, członek KS w Walcowni Blach Karoseryjnych, łącznik przy KS HiL, zatrzymany podczas pacyfikacji, 18 XII 1981 internowany w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa (13-22 VI 1982 uczestnik głodówki z Ryszardem Majdzikiem, Stanisławem Tatarą, Władysławem Mużewskim, Wojciechem Sukiennikiem). Był autorem Serwisu Informacyjnego "Wolne Słowo" ręcznie wydawanej gazetki więziennej oraz wierszy. 2.07.1982 zwolniony.

16.08.1982 po wyjściu z mszy św. w kościele Arka Pana w Krakowie-Bieńczycach, ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie, 27.09.1982 zwolniony. 31.08.1983 zwolniony z pracy za udział w organizowaniu manifestacji na terenie zakładu, po pół roku, po wygraniu procesu w Sądzie Pracy, przywrócony do pracy z obniżoną kategorią zaszeregowania.

1983-1988 członek Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej; 22.04.1984 współzałożyciel i działacz Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania (w 1985 przemianowany na Komitet Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne "S" Regionu Małopolska), 1984-1987 drukarz i kolporter pisma "Homo Homini". 1985-1988 przewodniczący TKZ w Walcowni Blach Karoseryjnych. 2.11.1985 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. od 1986 do 21.11.1988 członek Tajnej Komisji Robotniczej Hutników.

26.04 - 4/5.05.1988 uczestnik strajku w HiL członek KS w Walcowni Blach Karoseryjnych, zatrzymany w czasie pacyfikacji, 6.05.1988 aresztowany, 16.05.1988 zwolniony za poręczeniem społecznym (Rady Pracowniczej HiL), 15.11.1988 postępowanie warunkowo umorzono. Od 17.05.1988 w Komitecie Organizacyjnym "S" HiL.

W 1984 zaprzysiężony do Konfederacji Polski Niepodległej - Wydział Robotniczy. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 27.11.1981 - 31.12.1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Obrońcy.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) Medalem "Dziękujemy za wolność".

Członek Związku Emerytów i Rencistów NSZZ "S" Region Małopolska. Należał również do Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego. Członek Założyciel Sieci Solidarności. Zaangażowany w pracy organizacyjnej oraz socjalnej.


Informacja z listy Internowani

pracownik Huty im. Lenina - ZB-2, członek KZ NSZZ "S" na wydziale, internowany 18.12.1981 - decyzja nr 384, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 02.07.1982.


Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników