Solidarność to znaczy razem

Pakoński Krzysztof

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 20 września 1947 r. w Krakowie.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1971); doktorat (Politechnika Śląska w Gliwicach, 1979).

W l. 1971-1975 konstruktor w dziale badań Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie, w l. 1975-1979 studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach; w l. 1979-1985 adiunkt w Ośrodku BadawczoRozwojowym Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CeBeA w Krakowie; w l. 19851992 adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie; koordynator techniczny projektu Forward Rich eksperymentu DELPHI w Europejskim Centrum Fizyki Cząstek Elementarnych CERN w Genewie (1988-1990); w l. 1990-1998 samorządowiec; przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC S.A. (1994-1999) i Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. (1996-1999); w l. 1994-1996 kierownik projektu badawczego IFJ-AGH "Wytwarzanie i testowanie sztywnych powłok z kompozytu C-C dla zastosowań specjalnych" w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych; w l 1996-1998 kierownik biura Agencji Rozwoju Komunalnego w Krakowie; w l. 1997-1999 wykładowca na Wydziale Zarządzania i Marketingu UJ (podstawy zarządzania gminą); specjalista ds. Finansów i Zarządzania, następnie dyrektor ds. Koordynacji Programowej w Local Government Partnership Program (program pomocy samorządom polskim finansowany przez USAID, 1998-2001); konsultant Banku Światowego w sieci miast Środkowej i Wschodniej Europy w programie Cities of Change (1999-2004); w l. 2001-2003 prowadził szkolenia i konsulting dla samorządu terytorialnego w dziedzinie zarządzania strategicznego i finansowego w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowanym przez MSW i Bank Światowy; od 2003 r. Audytor Generalny w Urzędzie Miasta Krakowa (międzynarodowe certyfikaty audytowe CIA – od 2006 r.; CISA – od 2009 r.); w l. 2005-2006 prowadził wykłady w ramach szkolenia ustawicznego w Studium Audytu Wewnętrznego KSAP w Warszawie; w l. 2007-2010 prowadził wykłady i warsztaty w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej w Maastricht, oddział w Warszawie.

Autor książki "Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele" (2001), redaktor pracy zbiorowej "Budżet – poradnik dla gmin" (2001), współautor pracy zbiorowej "Budżet władz lokalnych" (2003); autor artykułów w polskich i międzynarodowych czasopismach specjalistycznych (m.in. w "Chłodnictwie", "Inżynierii Materiałowej", "Nuclear Instruments & Methods in Physics Research", "Carbon").

Współorganizator zebrań popierających strajkujących robotników Wybrzeża w sierpniu 1980 r. w CeBeA w Krakowie; w dn. 29 sierpnia 1980 r. przekazał postulaty pracowników zakładu strajkującym w Stoczni Gdańskiej.

Współorganizator i uczestnik spotkania przedstawicieli komitetów założycielskich niezależnych związków zawodowych z terenu Krakowa w dn. 13 września 1980 r.; od 18 września 1980 r. współpracownik MKZ Kraków, odpowiedzialny za sprawy organizacyjne; współorganizator punktu informacji na temat Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Krakowie we wrześniu 1980 r. W l. 1980-1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ i następnie przewodniczący KZ NSZZ "S" przy CeBeA; od 22 listopada 1980 r. członek Komisji Rewizyjnej MKZ Kraków (i od grudnia 1980 r. MKZ Małopolska).

Delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r.; wybrany na członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący RKR; delegat na I KZD w Gdańsku w 1981 r., członek Komisji Programowej Zjazdu.

W dn. 13 grudnia 1981 r. wydał polecenie, by KZ NSZZ "S" w Regionie Małopolskim przekształcały się w Komitety Strajkowe w związku z wprowadzeniem stanu wojennego; w dn. 14-15 grudnia 1981 r. organizator strajku i przewodniczący KS w CeBeA do spacyfikowania przez ZOMO; zatrzymany 15 grudnia 1981 r. i internowany w ZK w Nowym Wiśniczu; 23 grudnia 1981 r. aresztowany; przetrzymywany w AŚ w Krakowie; zwolniony 15 stycznia 1982 r. ze względu na stan zdrowia; przez 3 miesiące przebywał w szpitalu; 21 stycznia 1983 r. skazany przez Sąd Wojewódzki w Krakowie na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za zorganizowanie i kierowanie strajkiem okupacyjnym w CeBeA w grudniu 1981 r.

W l. 1982-1984 zaangażowany w działalność podziemnych strukturach "S"; założyciel i redaktor podziemnego pisma zakładowego "Kurierek CeBeA" (współpraca: J. Godlewski i J. Lassota); uczestnik demonstracji ulicznych w Krakowie.

W l. 1989-1991 członek KO "S" w Krakowie; w 1990 r. wybrany na radnego Krakowa z listy KO "S".

Radny Miasta Krakowa (1990-1994), przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMK i wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej; w l. 1992-1998 wiceprezydent Krakowa.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (1971-1980); członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Finansów (2010-2015).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014); otrzymał Medal "Dziękujemy za Wolność" (2015); uhonorowany nagrodą prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za udział w budowie i przygotowaniu do badań spektrometru DELPHI na akceleratorze LEP w CERN pod Genewą (1988).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

inż. mechanik, pracownik CeBeA, przewodniczący KZ NSZZ "S", przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ "S" Regionu Małopolska, internowany 15.12.1981 - decyzja nr 325, Nowy Wiśnicz, aresztowany 23.12.1981.


Informacja z listy Aresztowani

(1947), pracownik CeBeA, aresztowany 23 XII 1981 - II 1982.