Solidarność to znaczy razem

Sikora Wacław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 5 czerwca 1948 r. we Wrocławiu.

Absolwent Technikum Chemicznego w Tarnowie ze specjalnością urządzenia i instalacje w przemyśle chemicznym (1967).

Zatrudniony w Zakładach Azotowych w Tarnowie w l. 1967-1977 jako elektromechanik aparatury kontrolno-pomiarowej; w l. 1968-1970 w wojsku; w l. 1977-1981 i 19831984 elektromechanik aparatury kontrolno-pomiarowej w Mieleckich Zakładach Rejonowych Gazów Technicznych Polgaz, Wytwórnia Gazów Technicznych w Tarnowie; w kwietniu 1984 r. wyjechał do RFN, a następnie do USA, gdzie uzyskał prawo pobytu jako były działacz "S"; pracował w sektorze przemysłu papierniczego; od 1990 r. zatrudniony w zakładach papierniczych Potlatch Corporation (późniejsza nazwa Clearwater Paper Corporation) w McGehee w stanie Arkansas jako projektant-inżynier o specjalności elektryczno-kontrolno-pomiarowej w Dziale Inżynieryjnym oraz starszy projektant-inżynier.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; współtwórca "S" w WGT i członek Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący KZ; współzałożyciel tarnowskich struktur związku: od 7 października 1980 r. zastępca przewodniczącego Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej; członek MKZ Małopolska; od 16 marca 1981 r. członek Prezydium MKZ; delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie, podczas którego został wybrany na pierwszego przewodniczącego ZRM (otrzymał 432 głosy na 860 głosujących); delegat na I KZD w Gdańsku; wszedł w skład KK NSZZ "S" (jako przewodniczący ZRM) i jej Prezydium (październik 1981 r.); brał udział w ostatnich rozmowach z rządem, przed wprowadzeniem stanu wojennego na temat wyborów do władz lokalnych - rad stopnia podstawowego (17 listopada 1981 r.); projekt ordynacji wyborczej został opracowany przez Region Małopolski NSZZ "S" jako oficjalny dokument związku.

W dn. 13 grudnia 1981 r. podczas powrotu z posiedzenia KK został zatrzymany i przewieziony na komendę MO w Ostródzie; internowany w Iławie, a następnie w Nowym Łupkowie i Załężu i od 28 sierpnia 1982 r. ponownie w Nowym Łupkowie; zwolniony 21 grudnia 1982 r.; w trakcie internowania w Iławie nakłaniany do współpracy z SB.

W dn. 17 czerwca 1982 r. w efekcie zaplanowanej operacji, otrzymał przepustkę, po czym od razu został zatrzymany i przewieziony w nieznane miejsce; pod wpływem nacisków SB i w poczuciu bezpośredniego zagrożenia życia podpisał zobowiązanie do współpracy z SB (TW "Return"), o czym poinformował po powrocie do Nowego Łupkowa S. Jurczaka, a następnie po zwolnieniu z internowania w grudniu 1982 r. ks. kardynała F. Macharskiego i H. Bortnowską; w kolejnych miesiącach wielokrotnie wzywany na przesłuchania; odmawiał aktywnej współpracy.

W dn. 22 czerwca 1983 r. podczas mszy św. na krakowskich Błoniach wraz ze S. Jurczakiem i T. Piekarzem wręczył w imieniu małopolskiej "S" Ojcu Św. Janowi Pawłowi II obraz Matki Boskiej Załęskiej przygotowany przez P. Chodorowicza.

Pod koniec 1983 r. podjął decyzję o wyjeździe do USA; próby nakłonienia go przez SB do współpracy i pozostania w kraju nie przyniosły skutku, wobec czego ujawniono fakt podpisania zobowiązania do współpracy, w celu skompromitowania go (m.in. otrzymanie przez niego paszportu zbiegło się w czasie z aresztowaniem S. Jurczaka).

W dniu 1 kwietnia 1984 r. wyjechał z rodziną do obozu przejściowego w Bad Soden k. Frankfurtu, a następnie po dwóch tygodniach do USA.

W listopadzie 1984 r. współzakładał wraz z H. Romanowskim, J. Chołodeckim i L. Waliszewskim organizację "Wspólnota Rozproszonych Członków Solidarności" (Brotherhood of Dispersed Solidarity Members), której celem było niesienie pomocy strukturom "S" w kraju; organizacja współpracowała z kilkoma regionami w Polsce oraz nawiązała współpracę z Komitetem Koordynacyjnym NSZZ "Solidarność" za Granicą w Brukseli.

W 1987 r. został członkiem Komisji Spraw Polski przy Kongresie Polonii Amerykańskiej, która miała dać szansę na włączenie się emigracji z l. 80. XX w. w działania Kongresu.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

elektromonter WGT "Pol gaz" Tarnów, przewodniczący ZR Małopolska NSZZ "S" , internowany 13.12.1981 - decyzja nr 273, osadzony w Iławie, 27.03.1982 dołączony do internowanych z Krakowa, Załęże, Łupków, zwolniony 20.12.1982.