Solidarność to znaczy razem

WYDARZENIE ODBĘDZIE SIĘ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" 11 maja 2024

UCHWAŁA Zarządu
STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
nr SSS-Z_02 z dnia 19.02.2024 r.
o zwołaniu i przyjęciu Planu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Sieć Solidarności

Na podstawie § 23.3 Statutu Stowarzyszenia „Sieć Solidarności”, Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia „Sieć Solidarności” w dniu 11 maja 2024 r. (sobota) o godz. 10:00, w Krakowie, w Muzeum Krakowa (wejście od ul. Szczepańskiej) a w razie braku quorum w drugim terminie o godz. 10:15, przyjmując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności przez Prezesa zarządu
 2. Informacja o liczbie członków Stowarzyszenia oraz liczbie uprawnionych członków biorących udział w zebraniu oraz stwierdzenie quorum i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. W razie braku quorum nastąpi ogłoszenie drugiego terminu obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2023 r. oraz do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2023 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres (od 01.01.2023 do 31.12.2023)
 9. Uchwała dot. Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2023 r.
 10. Uchwały dot. Sprawozdania z Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r
 11. Wybory członka Zarządu Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały o wyborze.
 12. Dyskusja o kierunkach dalszej działalności Stowarzyszenia
 13. Przyjęcie uchwał zgromadzenia
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie zebrania

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia
„Sieć Solidarności”