Solidarność to znaczy razem

rok 1981

Konferencja Wyborcza NSZZ „Solidarność w Hucie im. Lenina. Wybrano władze

W HiL odbyła się Konferencja Wyborcza, która podjęła decyzję o rozwiązaniu Komitetu Robotniczego Hutników (jako organu założycielskiego Związku). Przyjęto nową nazwę organu Związku - Komisja Robotnicza Hutników. W skład Plenum KRH weszły 93 osoby. Przewodniczącym KRH został wybrany Mieczysław Gil, zaś w skład prezydium weszli: Stefan Jurczak (wiceprzewodniczący), Stanisław Handzlik (wiceprzewodniczący), Witold Bawolski (wiceprzewodniczący), Jerzy Włodarski (sekretarz), Teresa Nasterska (skarbnik), Edward Petlic (związkowy inspektor prac BHP) oraz członkowie Andrzej Hudaszek, Jan Ciesielski, Józef Łukasik i Lech Przybyłowski. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Władysław Murzewski.