Solidarność to znaczy razem

rok 2013

Dom Solidarności
Spotkanie z Prez. Jackiem Majchrowskim, przedstawicieli zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności : Edwarda E. Nowaka i Macieja Macha (15 X 2013 r.) poświęcone było koncepcji utworzenia "Domu Solidarności"- jednej z najważniejszych idei Stowarzyszenia.

Minionych kilka miesięcy poświeciliśmy zapoznaniu się z prawnymi oraz ekonomicznymi warunkami funkcjonowania tego typu ośrodków. Odbyliśmy wiele rozmów z osobami prowadzącymi takie placówki oraz znającymi problemy z tym związane. Mogliśmy także poznać tego typu ośrodki, DPS-y od strony praktycznej. Było to już drugie spotkanie z Prezydentem miasta poświęcone tej koncepcji. Spotkaliśmy się z autentycznym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy także deklaracje poparcia naszych starań.

Obecnie zamierzamy przystąpić do opracowania projektu, mającego największe szanse na realizację. Za kilka miesięcy zobowiązaliśmy się przedstawić Prez. Majchrowskiemu plan realizacji.

Celem projektu "Dom Solidarności" powinno być utworzenie domu, w którym Ludzie Solidarności, przede wszystkim znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, mogliby otrzymać niezbędną pomoc medyczną, opiekę i ochronę a także spędzić w sposób godny swoje życie. Rozumienie Domu Solidarności musi być jednak dosyć szerokie, jako:

- stacjonarna, długotrwała opieka,
- stacjonarna opieka okresowa,
- opieka niestacjonarna (we własnych domach) połączona z systemem monitorowania stanu zdrowia - teleopieka.

Tego typu opieka jest kosztowna a zatem muszą się znaleźć źródła jej finansowania. Właściwym kierunkiem jest więc, poza publicznymi źródłami finansowania, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, np. w formie spółdzielni socjalnej.

Stowarzyszenie lub spółdzielnia mogłyby także zarządzać już istniejącymi domami pomocy społecznej, ze względu na znacznie szersze możliwości prowadzenia działalności niż struktury budżetowe miasta.

"Dom Solidarności" o którym myślimy, mógłby być także miejscem spotkań, wystaw lub innych form działalności naszego Stowarzyszenia stając się ważną platforma integracji dla jego mieszkańców oraz innych osób.

Reasumując naszym ideałem jest aby nie ograniczając obecnych funkcji DPS-ów połączyć jest z funkcjami opieki dziennej (okresowej), opieki opartej o system teleopieki oraz zespolić z innymi formami działalności Stowarzyszenia a w sensie działalności gospodarczej obecne formy finansowania budżetowego wzbogacić o formy komercyjne.