Solidarność to znaczy razem

rok 2013

Spotkanie Małopolskich Organizacji Solidarnościowych i Opozycyjnych nt. projektu "Ustawy o pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych"
W siedzibie Sieci Solidarności odbyło się 16 października 2013 r. zebranie przedstawicieli organizacji o rodowodzie solidarnościowym i opozycyjnym. Obecnych było kilkanaście osób, m.in. z Stowarzyszenia Maj 77, Stowarzyszenia NZS 80 (nieobecni usprawiedliwieni), Stowarzyszenia Federacja Młodzieży Walczącej, Duszpasterstwa Hutników, Stowarzyszenia Więźniów Politycznych okresu Stanu Wojennego, Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Stowarzyszenia Solidarności Walczącej oraz gospodarzy Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Spotkanie prowadził Marian Banaś - pełnomocnik Zarządu SSS ds. Współpracy (z innymi organizacjami o podobnych celach).

Głównym tematem spotkania był projekt "Ustawy o pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych".

Zebrani postanowili, ze do tzw. projektu senackiego (druk 449) wniesione zostaną następujące, kluczowe poprawki:

- rozszerzenie zakresu osób uprawnionych:
1) w art. 3 nastąpi uzupełnienie osób uprawnionych z mocy ustawy o "powołane do służby wojskowej w Wojskowym Obozie Specjalnym" oraz osoby relegowane z uczelni wyższych i innych szkół;
2) w art. 5 dodano uzupełnienie, że spełnienie warunków będzie wykonywał Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych, wydając "Legitymację osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych";

- odejść od zlecenia realizacji zadania z instytucji gminy na rzecz instytucji profesjonalnej w tym zakresie:
3) W art. 6 proponujemy zastąpić delegację "jako zadanie dla pomocy społecznej gminy" zobowiązaniem do tej roli "ZUS";
- najważniejszą propozycją jest znaczne rozszerzenie kręgu osób jakie mogą być objęte świadczeniem specjalnym o jakim mowa w ustawie, w ten sposób, że
4) W art. 7 świadczenie specjalne w wysokości "najniższej emerytury" (obecnie wynosi ok. 830 zł.) będzie przyznawane osobom, których dochód nie przekroczy 200 % najniższej emerytury w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz 150 % w przypadku osób w rodzinie;
5) W art. 7 świadczenie specjalne w wysokości "połowy najniższej emerytury" będzie przyznawane osobom, których dochód nie przekroczy 300 % najniższej emerytury w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz 250 % w przypadku osób w rodzinie;

- ułatwienie dostępu uprawnionym " osobom represjonowanym z powodów politycznych" do opieki medycznej, leków i środków medycznych:
6) Po art. 10 dodać nowy art. 10 a, w którym określone zostaną uprawnienia przysługujące "osobom represjonowanym z powodów politycznych":
a. pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej,
b. korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
c. bezpłatne leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leków recepturowych,
d. bezpłatne wyroby medyczne (np. przedmioty ortopedyczne).

Zebrani wyrazili pełne poparcie dla Obywatelskiego Projektu Ustawy, który w sposób kompleksowy stara się uregulować status ludzi, którzy walczyli w Solidarności, opozycji demokratycznej lub byli represjonowani z powodów politycznych. Obawiamy się jednak, że chlubne zamiary mogą zablokować prace nad ustawą, tymczasem na pomoc czekają setki ludzi, niektórzy mogą nie doczekać jej uchwalenia. Z tego powodu zajęliśmy postawę ograniczenia swoich oczekiwań, licząc na jak najszybsze uchwalenie ustawy.

Zwrócimy się do parlamentarzystów naszego województwa o poparcie naszych postulatów.

Poza tym kluczowym tematem omówiono potrzebę usprawnienia pomocy socjalnej jakiej udziela Sieć Solidarności dla osób z zaprzyjaźnionych organizacji. Chodzi m.in. o możliwość przeprowadzenia ankiet wśród potrzebujących aby uniknąć negatywnych przypadków udzielania pomocy.

Piotr Kalisz przedstawił sytuację dot. Domu w Oleandrach. Wiele wskazuje na to, że niemożliwym będzie obchodzenie 100 - lecia wymarszu I Kompanii Kadrowej w tym historycznym budynku, bowiem sprawa eksmisji dotychczasowych użytkowników prawdopodobnie będzie się przeciągać.

Przedstawiciele Zarządu Sieci przedstawili także działania podejmowane w nadchodzących tygodniach bieżącego roku, szczególnie związane ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, potrzebą porządkowania grobów oraz ich odwiedzenia a także II Zaduszki Solidarności w dniu 8.XI. o godz. 17.00 w kościele św. Józefa w Rynku Podgórskim.

Edward E. Nowak przedstawił stan działań w projekcie tworzenia "Domu Solidarności" oraz toczące się w tej sprawie rozmowy z Prez. Jackiem Majchrowskim.

Maciej Mach omówił możliwości naszego działania w kaplicy na "Szklanych Domach", jaka pojawiła się po uroczystościach XXX lecia Duszpasterstwa Hutników.