Solidarność to znaczy razem

rok 2013

Spotkanie Sieci Solidarności z sen. Bogdanem Klichem
W dniu 25 października 2013 r. miało miejsce spotkanie sen. Bogdanem Klichem z przedstawicielami Sieci Solidarności. Tematem spotkania był projekt "Ustawy o pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych".

Po konsultacji z innymi organizacjami o rodowodzie solidarnościowym i opozycyjnym z regionu Małopolski, zaproponowaliśmy do projektu Ustawy (druk 449) następujące poprawki:

1) w art. 3 nastąpi uzupełnienie osób uprawnionych z mocy ustawy o "powołane do służby wojskowej w Wojskowym Obozie Specjalnym" oraz osoby relegowane z uczelni wyższych i innych szkół;

2) w art. 5 dodano uzupełnienie, że spełnienie warunków będzie wykonywał Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych, wydając "Legitymację osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych";

3) W art. 6 proponujemy zastąpić delegację "jako zadanie dla pomocy społecznej gminy" zobowiązaniem do tej roli "ZUS";

4) W art. 7 świadczenie specjalne w wysokości "najniższej emerytury" (obecnie wynosi ok. 830 zł.) będzie przyznawane osobom, których dochód nie przekroczy 220 % najniższej emerytury w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz 170 % w przypadku osób w rodzinie;

5) W art. 7 świadczenie specjalne w wysokości "połowy najniższej emerytury" będzie przyznawane osobom, których dochód nie przekroczy 300 % najniższej emerytury w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz 250 % w przypadku osób w rodzinie;

6) Po art. 10 dodać nowy art. 10 a, w którym określone zostaną uprawnienia przysługujące "osobom represjonowanym z powodów politycznych":
a. pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej,
b. korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
c. bezpłatne leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leków recepturowych,
d. bezpłatne wyroby medyczne (np. przedmioty ortopedyczne).

Senator B. Klich wyraził gotowość wniesienia tych poprawek pod obrady Senatu.

Pewne wątpliwości sen. Klich wyrażał wobec poprawki 3) czyli przeniesienia zadania dot. uprawnień o których mowa w projekcie, w gestię ZUS, a nie jak w projekcie jako zadanie gminy.

Poinformowaliśmy senatora, że Sieć Solidarności oraz inne organizacje o rodowodzie opozycyjnym z naszego regionu wyrażają poparcie dla Obywatelskiego Projektu Ustawy, który w sposób kompleksowy stara się uregulować status ludzi, którzy walczyli w Solidarności, opozycji demokratycznej lub byli represjonowani z powodów politycznych. Obawiamy się jednak, że chlubne zamiary mogą zablokować prace nad ustawą, tymczasem na pomoc czekają setki ludzi, niektórzy mogą nie doczekać jej uchwalenia. Z tego powodu zajęliśmy postawę ograniczenia swoich oczekiwań, licząc na jak najszybsze uchwalenie ustawy.

Skoncentrowaliśmy nasze propozycje, przede wszystkim na dążeniu do rozszerzenia kręgu osób uprawnionych jakie mogą być objęte świadczeniem specjalnym o jakim mowa w ustawie oraz ułatwieniu dostępu uprawnionym "osobom represjonowanym z powodów politycznych" do opieki medycznej, leków i środków medycznych.