Solidarność to znaczy razem

rok 2013

Ustawa o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych
22 lipca 2013 miało miejsce spotkanie Grupy Roboczej Stowarzyszenia Sieć Solidarności pod kierownictwem sen. Bogdana Klicha oraz z udziałem posła Józefa Lassoty nt. projektu "Ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych".

Omówiliśmy tzw. projekt senacki. Postanowiliśmy poprzeć ten projekt bowiem zapewnia możliwie najszybszą ścieżkę legislacyjną a czas dla wielu osób znajdujących się w trudnej a często bardzo trudnej sytuacji życiowej ma tutaj znaczenie kluczowe.

Niemniej jednak uważamy, że znajdujące się tam zapisy w sposób drastyczny ograniczają krąg osób, które mogą skorzystać z dobrodziejstw tej ustawy. Na podstawie przeprowadzonych przez nas ankiet tylko wśród osób, którymi obecnie opiekuje się Sieć (58 osób) jest zaledwie cztery osoby spełniające wymagania.

SSS proponuje zatem wniesienie następujących poprawek:

1) w art. 7 punktem odniesienia uczynić "najniższą rentę-emeryturę" (obecnie jest to 831,15 zł.) a próg do którego będzie można starać się o świadczenie socjalne ustanowić na poziomie 220 % dla osoby samotnej oraz 150 % dla osoby w rodzinie.

2) Katalogiem osób represjonowanych objąć osoby powołane do służby wojskowej w tzw. Wojskowych Obozach Specjalnych a także osoby relegowane z uczelni wyższych i szkół.

3) Po art. 10 dodać nowy o treści: Osobom represjonowanym o których mowa w art. 3 przysługują, za okazaniem wydanej przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych "Legitymacji osoby represjonowanej", następujące uprawnienia:

- pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej,
- korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
- bezpłatne leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leków recepturowych,
- bezpłatne wyroby medyczne (np. przedmioty ortopedyczne).

Jak więc z tego widać, zamierzamy skoncentrować swoje działania na uzyskaniu dla ludzi, którzy byli represjonowani wsparcia, przede wszystkim w ich problemach zdrowotnych oraz rozszerzyć na ile to będzie możliwe krąg osób, którzy mogliby ubiegać się o świadczenie specjalne lub pomoc pieniężną.
25.07.2013 w "Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł Grażyny Raszkowskiej "Dla opozycjonistów świadczenia równe esbeckim. Plus 1 złoty"
30.07. Gazeta Wyborcza podjęła temat ustawy dla opozycji i represjonowanych.