Solidarność to znaczy razem

rok 1988

Wpis w kalendarium

Powstanie Komitetu Organizacyjnego "Solidarność" KM HiL. Zakończenie strajku absencyjnego.

Utworzenie Komitetu Organizacyjnego NSZZ "S" KM HiL (w miejsce komitetu strajkowego) powstałego z inicjatywy działaczy KRH z lat 1980 - 1981 (niepracujących już w kombinacie), członków TKRH oraz nowych członków związku.

Komitet Organizacyjny NSZZ "Solidarność" KM HiL został powołany w składzie: Bogusław Atłasiński, Edward Banaśkiewicz, Jan Ciesielski, Andrzej Czepielewski, Marek Domagała, Kazimierz Fugiel, Mieczysław Gil, Stanisław Handzlik, Zbigniew Kowalik, Maciej Mach, Wiesław Mazurkiewicz, Adam Skałbania, Marek Surma, Tadeusz Szczypczyński, Andrzej Szewczuwianiec, Krzysztof Wróbel. Sekretarzem KO i prowadzącym obrady był Edward E. Nowak. Biuro KO stanowiły: Maria Przełomiec i Wiesława Ciesielska.

KO za główny cel stawiał sobie odbudowę struktur związkowych w zakładzie. Stąd też nie wystąpił z wnioskiem o rejestrację, a działania realizował metodą faktów dokonanych. Do września przystąpiło do KO ok. 4 tys. pracowników. KO odwołał strajk absencyjny i ogłosił, że będzie dążył do realizacji wszystkich postulatów protestujących. W związku ze zwolnieniem aresztowanych działaczy Solidarności oraz strajkujących Komitet Organizacyjny Solidarności KM HiL zakończył strajk absencyjny z dn. 18 maja 1988 r.

Nie zamierzaliśmy występować o ponowną rejestrację uznając, że "Solidarność" cały czas istniała od sierpnia 1980 roku. Powołanie Komitetu Organizacyjnego, to było działanie spajające różne formy dotychczasowej działalności "Solidarności" hutniczej, a więc przede wszystkim Komitetu Strajkowego powstałego podczas strajku 26.04-4/5.05.1988 r., Jawnej KRH, TKRH, a także innych inicjatyw. Postanowiliśmy działać metodą faktów dokonanych, jawnie budować struktury, nie rezygnując - na wszelki wypadek - z dotychczasowych form działalności. Był to konsekwentny i przemyślany krok, po tym gdy ostatni nasi ludzie z Nowej Huty odzyskali wolność. [Edward Nowak]

O tym jak szybko zaczęła się zmieniać wówczas sytuacja, niech świadczy choćby fakt, że już 19 maja odbyło się spotkanie z członkami Prezydium Rady Pracowniczej KM HiL i dyr. nacz. Eugeniuszem Pustówką, na którym ten ostatni zapowiedział m.in.: nierepresjonowanie w żadnej formie uczestników akcji protestacyjnej, zagwarantowanie im powrotu do pracy na dotychczasowych warunkach oraz uznanie okresu trwania strajku jako nieobecności usprawiedliwionej bez dodatkowych konsekwencji finansowych.

20 maja pracownicy Walcowni Zgniatacz zebrali 400 podpisów pod petycją domagającą się przywrócenia do pracy zwolnionych kilka dni wcześniej Andrzeja Szewczuwiańca, Tadeusza Szczypczyńskiego i Kazimierza Cygana.

Do września 1988 roku przystąpiło do KO "Solidarności" ok. 4 tysiące pracowników.

Komitet Strajkowy KM HiL obradujący w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach, wydał oświadczenie odwołujące strajk absencyjny z dniem 18 maja 1988 r. i wzywał pracowników do powrotu na swoje stanowiska pracy. W oświadczeniu tym KS KM HiL ogłosił zarazem, że wobec niepełnej realizacji postulatów strajkowych KS KM HiL zostaje przekształcony w Komitet Organizacyjny NSZZ "Solidarność" KM HiL w składzie podanym w zakończeniu dokumentu, zapewniając jednocześnie, iż lista sygnatariuszy nie jest zamknięta. W punkcie trzecim oświadczenia zostały powtórzone postulaty strajkowe Komitetu Strajkowego KM HiL, o których spełnienie Komitet Organizacyjny NSZZ "Solidarność" HiL zobowiązywał się walczyć. Autorzy oświadczenia podtrzymali zarazem swoje wcześniej sformułowane treści w liście KM HiL do wicepremiera Zdzisława Sadowskiego oraz wystosowanym do niego zaproszeniu do rozmów. W celu realizacji postulatów autorzy oświadczenia wzywali załogę HiL do tworzenia na swoich wydziałach jawnych struktur organizacyjnych NSZZ "Solidarność" i zgłaszania ich w Komitecie Organizacyjnym NSZZ "Solidarność" KM HiL oraz wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zachowaniu ośmiogodzinnego dnia pracy (bez nadgodzin). Wezwano także do tworzenia komitetów organizacyjnych NSZZ "Solidarności" w zakładach pracy w całym kraju oraz ogłoszono gotowość współpracy ze wszystkimi strukturami i ogniwami "Solidarności" w Kombinacie HiL. Komitet Organizacyjny ogłaszał zarazem powołanie Zespołu Doradczego, którego zadaniem było opracowanie programu działań w najbliższym okresie oraz Grupy Roboczej do bieżącej realizacji tych działań. W skład KO NSZZ "Solidarność" KM HiL wchodzili: Bogusław Atłasiński (ZB-2), Edward Banaśkiewicz (ZB-1), Jan Ciesielski, Andrzej Czepielewski (ZW), Marek Domagała (ZB-1), Kazimierz Fugiel (ZM), Mieczysław Gil, Stanisław Handzlik, Zbigniew Kowalik (ZB-1), Maciej Mach (ZB-2), Wiesław Mazurkiewicz (ZB-2), Adam Skałbania (ZW), Marek Surma (ZK), Tadeusz Szczypczyński (ZW), Andrzej Szewczuwianiec (ZW), Krzysztof Wróbel (ZM).

Oświadczenie Komisji Robotniczej Hutników

26 kwietnia 1988 r. w KM Huta im. Lenina wybuchł strajk. My, członkowie Komisji Robotniczej Hutników uznaliśmy za swoje moralne prawo, a zarazem obowiązek, czynne uczestnictwo w proteście hutników. Oddaliśmy się do dyspozycji strajkującej załogi, służąc jej najlepiej jak potrafi liśmy. Z dniem zakończenia strajku 18 maja 1988 r. nastąpiło przekształcenie się Komitetu Strajkowego w Komitet Organizacyjny NSZZ "Solidarność" KM HiL. Decyzja ta utwierdziła nas w przekonaniu o potrzebie dalszego uczestnictwa w odbudowie struktur naszego związku. Oświadczamy, że naszym pragnieniem jest doprowadzenie do ponownych, demokratycznych wyborów związkowych i przekazanie nowo wybranym przywódcom mandatu Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" KM HiL. Nowa Huta, 8.06.1988 r. Mieczysław Gil - - przewodniczący KRH Stanisław Handzlik - - v-ce przewodniczący KRH Jan Ciesielski - czł. prez. KRH Edward Nowak - czł. KRH "Solidarność Hutników" 1988, nr 22