Solidarność to znaczy razem

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Sieć Solidarności"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności odbyło się 16 czerwca 2023 r. w gościnnej Sali Krakowian Muzeum Historycznego m. Krakowa

Zebranie, w którym uczestniczyło ponad 40 członków, na ponad stu członków stowarzyszenia, otworzył prezes Edward E. Nowak. Został on także wybrany na przewodniczącego zgromadzenia, a sekretarzem był Danuta Kinaszewska. Następnie przyjęto porządek zebrania w którym były dwa zasadnicze punkty: sprawozdanie zarządu z działalności w 2022 roku wraz z informacją o działalności do czasu niniejszego zebrania oraz dyskusja programowa o szansach i kierunkach dalszej działalności Sieci Solidarności.

Powołano także komisję skrutacyjną: Krystyna Ryczaj-Marchewczyk jako przewodniczącą oraz członków: Janusza Petlickiego i Andrzeja Łaptasia oraz Komisję Uchwal i Wniosków w składzie: Andrzej Majka przewodniczący oraz członkowie: Krystyna Jarosz, i Piotr Poniedziałek.

Rozpoczęło się sprawozdanie zarządu.

Danuta Kinaszewska - wiceprezes oraz skarbnik przedstawiła informacje organizacyjne. Na dzień odbycia zgromadzenia walnego, Stowarzyszenie liczy 107 członków w tym 102 członków zwyczajnych oraz 5 członków wspierających, wśród naszych członków są 23 kobiety oraz 84 mężczyzn; 56 osób z Krakowa, 20 osób z regionu Małopolski, 3 członków spoza regionu oraz 2 osoby mieszkające za granicą we Francji.

W 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności w dn. 16 maja, podczas którego podjęto uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres II kadencji (od dnia 28.01.2017 r., do dnia odbycia tamtego zebrania 16.06.2022), przedłużonej z powodu Pandemii COVID-19.

Podczas w.wym. Walnego Zgromadzenia podjęto także uchwałę o Zmianie Statutu Stowarzyszenia.

Podczas ZWZC w dniu 10.06.2022 r. dokonano także wyboru nowych władz Stowarzyszenia na okres III kadencji. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Edward E. Nowak a członkami zarządu : Wiesława Ciesielska, Beata Kowalska, Danuta Kinaszewska, Krzysztof Nowak, Paweł Rogala.

W dniu 13 czerwca 2022 r. nowo wybrany zarząd odbył swoje pierwsze posiedzenia, na którym ukonstytuował się, dokonując także podziału odpowiedzialności za realizację głównych celów Stowarzyszenia:

1. Edward E. Nowak - Prezes : TRADYCJA, PAMIĘĆ

2. Danuta Kinaszewska - Wiceprezes i Skarbnik - ORGANIZACJA, FINANSE

3. Krzysztof Nowak - INFORMACJA i PROMOCJA

4. Beata Kowalska - SOLIDARNOŚĆ DZISIAJ

5. Paweł Rogala - EDUKACJA i UPOWSZECHNIANIE

6. Wiesława Ciesielska - WSPARCIE

W 2022 r. Zarząd odbył 10 posiedzeń, zaś w 2023 r. 5 posiedzeń .

Wybrana Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Henryk Kazimierski, zastępca Andrzej Marciniak, członek Jan Ciesielski.

Sąd Koleżeński: Przewodniczący Krzysztof Bachmiński, arbitrzy: Adam Kramarczyk, Jan Wiercioch

Edward E. Nowak - prezes, przedstawił założenia programowe na 2022 r., wg. których ddziałalność Sieci Solidarności miała koncentrować na trzech zasadniczych obszarach: 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i wydarzeniach z tym związanych, na programie: Solidarność dzisiaj oraz X rocznicy działalności Stowarzyszenia "Sieć Solidarności".

W 2022 roku minęło 10 lat działalności Stowarzyszenia Sieć Solidarności, którą uczciliśmy podczas koleżeńskiego spotkania w Nowohuckim Centrum Kultury w dniu 22 października. Przybyło blisko 60 osób. Jedynym oficjalnym akcentem spotkania było wręczenie 17 osobom przyznane przez Zarząd Dyplomy SOLIDARNYM za wspierania naszej działalności w ciągu tych lat.

TRADYCJA:

Sieć Solidarności kultywuje ideały i wartości Ruchu Społecznego Solidarność, m.in. poprzez wspólne występowanie podczas uroczystości państwowych i samorządowych, m.in. w dniu 3 maja, składając hołd twórcom Konstytucji 3 Maja 1791 roku, pod pomnikiem Hugona Kołłątaja a także 11 Listopada w Narodowy Dzień Niepodległości oddając hołd Twórcom Niepodległości pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" było - jak co roku - organizatorem społecznych obchodów 42. rocznicy postania Solidarności składając kwiaty pod tablicą "Nasza droga do wolności' przy Bramie Głównej Huty Sendzimira, pod pomnikiem Solidarności w Nowej Hucie oraz pod tablicą "Nie oddamy Sierpnia" na Rynku Głównym, w której uczestniczyły także osoby, które przeprowadziły brawurową akcję wmurowania tej Tablicy 40 lat temu podczas stanu wojennego.

Stowarzyszenie jest organizatorem ważnych rocznic związanych z ruchem Solidarność w naszym regionie i w Krakowie. W 2022 roku, skupiliśmy się na przypominaniu, że 40 lat temu miały miejsce ważne wydarzenia w kraju i w Małopolsce związane z rodzeniem się struktur podziemnych Solidarności oraz opozycji w warunkach stanu wojennego ale także poważnymi represjami, m.in., powstanie Regionalnej Komisji Wykonawczej (RKW) oraz Tymczasowej Komisji Krajowej (TKK) a później m.in. tajnych komisji zakładowych w tym TKRH; procesem M.Gila, Edwarda Nowaka za strajk grudniowy, a potem także Stanisława Handzlika oraz innych procesów politycznych za strajki i protesty przeciwko stanowi wojennemu, powstanie Arcybiskupiego Komitetu Pomocy, delegalizacją NSZZ "Solidarność", likwidacją NZS, SDP i innych organizacji powstałych w okresie 1980-1981 r., wreszcie ważnych protestów na ulicach Krakowa i Nowej Huty, niestety również z ofiarami walk ulicznych jak śmierć Bogdana Włosika. Tym wydarzeniom były poświęcone liczne publikacje na stronie stowarzyszenia na facebooku.

W 42. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania Solidarności Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" zorganizowało główne obchody w Nowohuckim Centrum Kultury 27 sierpnia 2022 r. Uroczystość była połączona z wręczeniem 33 Medali "Dziękujemy za wolność" XXV edycji. Którymi uhonorowana została grupa ówczesnej młodzieży opozycyjnej: studenci, w tym zaangażowani w Ruch Oporu NZS, który powstawał 40 lat temu podczas stanu wojennego, kolejne pokolenie z Federacji Młodzieży Walczącej oraz pozostałe osoby. Łącznie, dotychczas przyznano 882 medale "Dziękujemy za wolność".

W 2023 r. najważniejsze uroczystości w których brała udział Sieć Solidarności wspólnie z Komisja Robotniczą Hutników oraz innymi organizacjami dotyczyły 35. rocznicy Strajku '88 nazwanego Wiosną Solidarności '88. Niezależnie od wspólnych obchodów SSS dodatkowo zorganizowała ważne debaty publiczne.

PAMIĘĆ

Lista Pamięci Solidarności Małopolski to inicjatywa, która polega na prowadzeniu i aktualizowaniu podstawowych danych o ludziach Solidarności, którzy nie żyją. Na koniec 2022 roku znajdowało się na niej 410 zmarłych osób.

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności", po raz jedenasty przeprowadziło akcję ZNICZ SOLIDARNOŚCI. Nasi członkowie oraz liczna grupa wolontariuszy zapaliła blisko 400 zniczy na 70 cmentarzach, w akcji uczestniczyło 55 osób. Szczególnie dużą pomoc otrzymaliśmy od wolontariuszy małopolskiej struktury Polska 2050,

Na dziedzińcu bazyliki oo. Jezuitów w Krakowie znajduje się miejsce Pamięci Ofiar stanu wojennego, tablica wmurowana we wrześniu 1982 r., pod którą od lat, 13 grudnia spotykają się działacze Solidarności służby zdrowia oraz członkowie Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Przedstawiciele Sieci Solidarności uczestniczą oraz starają się pomagać w organizacji pogrzebów ludzi Solidarności. W 2022 uczestniczyliśmy w ośmiu pogrzebach Ludzi Ruchu Solidarność: Lucjana Tocha, Jadwigi Jerschiny, Marii Cieślawskiej, Edwarda i Mirosława Postawów, Mariana Brachy, Tadeusza Pikulickiego, Krystyny Sieniawskiej oraz Mieczysława Gila przywódcy Solidarności Małopolskiej, zaś w 2023 r. w pogrzebie Haliny Krzywoblockiej Badowskiej oraz Wandy Świrkowskiej.

Uczciliśmy także 40. rocznicę śmierci Adama Grudzińskiego, Bogdana Włosika oraz I rocznicę śmierci Adama Zagajewskiego i Zbigniewa Ferczyka, natomiast w 2023 r. XXX rocznicę śmierci ks. Kazimierza Jancarza oraz X rocznicę śmierci Krzysztofa Kozłowskiego.

Uczestnicy walnego zebrania uczcili pamięć zmarłych ludzi Solidarności Małopolskiej minutą ciszy.

Danuta Kinaszewska ponownie zabrała głos.

WIĘZI

Odbudowywanie więzi koleżeńskich Ruchu Solidarność oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz dialogu i solidarności oraz współpraca z innymi środowiskami o podobnych celach w kraju i za granicą, to jeden z celów stowarzyszenia. W każdym roku odbywa się kilka wydarzeń integracyjnych Sieci Solidarności. Do tradycji należą już Jajeczko Wielkanocne czy Opłatek przed Świętami Bożego Narodzenia, które gromadzą grono członków i sympatyków Sieci Solidarności.

W minionym roku, rozpoczęliśmy także organizowanie wspólnych wyjść naszych członków i sympatyków na wydarzenia kulturalne. Byliśmy w Muzeum Fotografii, w Cricotece z Jackiem M.Stokłosą, na wystawie Jacka Waltosia, na spotkaniu autorskim Jerzego Surdykowskiego. Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie Wieczoru z poezją Adama Zagajewskiego, wybraliśmy się na wystawię Tamary Łempickiej a Paweł Kozłowski prowadził nas Śladami Krakowskich Żydów. Gabriel Abratowicz zapraszał członków i sympatyków Sieci Solidarności na oryginalne spotkania; m.in. o łowcach mamutów z okolic Krakowa o skrzypcach, czy na spektakl Tango z okazji 50 lecia jego pracy artystycznej.

W 2023 r. wzięliśmy udział w obchodach 100. urodzin Jerzego Nowosielskiego. Organizatorem tych spotkań jest kol. Danuta Kinaszewska.

Inną inicjatywą integracyjną Sieci Solidarności są organizowane jubileusze seniorów stowarzyszenia. W minionym roku zorganizowaliśmy jubileusze 80. urodzin dla kol. Ryszarda Lebiesta, oraz Mariana Kani, a w 2023 r. ::Stanisława Handzlika, Tadeusza Syryjczyka i Jana Wierciocha.

Solidarność Rodzin

Na temat tego programu mówił najpierw Edward E. Nowak, który przedstawił na Zebraniu Zarządu założenia programu Solidarność Rodzin. Wkrótce powstał Zespół w składzie : Anna Kozłowska - dyrektor, Natalia Bishko,, Krzysztof Chutkiewicz, Elżbieta i Jacek Niedźwieccy, Edward E. Nowak, Krystyna Ryczaj Marchewczyk, który opracowali i wdrożyli Program Solidarność Rodzin - pomocy ukraińskim rodzinom ofiarom wojny przez rodziny polskie. Zespół nawiązał współpracę i podpisał Memorandum z Asocjacją Inicjatyw Miejskich z Czernihowa w Ukrainie.

W dniu 3 czerwca pojechały pierwsze paczki do 30 rodzin objętych programem.. Dotychczas wysłanych zostało 7 transportów w każdej po 40-60 paczek, 6 palet z ubraniami i innymi rzeczami potrzebnymi na zimę, 7 agregatów prądotwórczych. Akcję wspierania ukraińskich zaangażowani są następujący członkowie : Danuta Muszyńska, Józef Lassota, Edward I Halina Nowakowie, Jacek Szeląg, Ewa Walska, Krystyna Ryczaj Marchewczyk, Elżbieta i Jacek Niedźwieccy, Andrzej Łaptaś z żoną, oraz finansowo Jan Skrzypek, Bolesław Szarkowicz, Paweł Rogala, Andrzej Marciniak, Stanisław Handzlik, Piotr Warisch, Witold Tukałło, Ewa Tukałło, Gabriel Abratowicz.

Trzeba dodać, że w 2023 r. Zespól podjął bardzo ambitne przedsięwzięcie zorganizowania dwutygodniowych kolonii dla dzieci rodzin z Czernihowa, którymi się opiekujemy w dniach 10-24.06.2023 r. Nawiązaliśmy także współpracę w z Fundacją Kyoto-Kraków, reprezentowaną przez p. Krystynę Zachwatowicz-Wajdową.

Opowieść o tym programie kontynuowała Natalia Bishko, Ukrainka, członkini zespołu, która podzieliła się swoimi opiniami i refleksjami nt. sytuacji w Ukrainie i na temat naszego programu, bardzo wysoko go ocieniając oraz ludzi i ich zaangażowanie. Na koniec przeczytała wzruszający list jednej osób, którym pomagamy od ponad roku p. Fedorenko.

Wiesława Ciesielska - członek zarządu

WSPARCIE, czyli działalność charytatywna i pomoc socjalna na rzecz członków Stowarzyszenia oraz innych osób Ruchu Solidarność znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, to jeden z priorytetów Sieci Solidarności. W 2022 roku działalność tym zakresie polegała m.in. na pomocy osobom z naszego środowiska w uzyskaniu statusu działacza opozycji ale także pomocy socjalnej, (zapomogi) a nawet załatwieniu emerytury, w jednym przypadku była to pomoc w staraniach o mieszkanie socjalne zakończona powodzeniem czy jego umeblowanie. Stowarzyszenie udzielało także pomocy o charakterze charytatywnym. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem FMW uzyskaliśmy paczki dla niektórych naszych członków. Tymi sprawami zajmował się głównie zespół: Wiesława Ciesielska, Paweł Orzeł i Lesław Chruścik. Członkowie Sieci wykazali się także wielką solidarnością wobec naszych koleżanek i kolegów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, szczególnie chorobowej. Nierzadko było to odwiedziny w domach, szpitalach a także hospicjach.

Prezes przypomniał o tym, że Sieć Solidarności była autorem ważnych poprawek do "Ustawy o pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych". Nasze stowarzyszenie pomaga osobom uprawnionym, w uzyskaniu statusu, odznaki honorowej i legitymacji, nie tylko dla członków ale także ludzi środowiska. Zaapelował aby osoby, które mają podstawy do ubiegania się wystąpił o ten statut a stowarzyszenia pomoże w przeprowadzeniu procedery.

Paweł Rogala - członek zarządu

EDUKACJA i UPOWSZECHNIANIE

Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą mająca na celu upowszechnianie wiedzy o etosie, historii, tradycji ruchu społecznego Solidarność. W ramach tej działalności, w 2022 r. wydaliśmy dziewiąty Zeszyt Historyczny Sieci Solidarności:, pt. : "Chodźcie z nami. Marzec '88 w Krakowie", którego autorem jest Waldemar Czyż. Wydrukowaliśmy także Biuletyn Informacyjny nr. 35, związany z 42. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych, zaznaczając, że obecnie wydajemy biuletyny jedynie okazjonalnie, gdyż rolę naszego dziennika spełnia strona na facebook'u..

Stowarzyszenie uzyskało w ub, r, dotację, dzięki czemu zrealizowano dwie notacje filmowe z więźniami politycznymi z lat '80 ub. w., tj. z Jerzym Dobrowolskim oraz Adamem Kramarczykiem, które zrealizował Maciej Gawlikowski.

Sieć Solidarności od początku swojego powstania organizowała lub była inspiratorem bardzo wielu spotkań, uznając tę formę, za jeden z najważniejszych sposobów upowszechniania wiedzy o Solidarności. Tematem grudniowej "Kamery na Nowohucian" w Muzeum Nowej Huty były opowieści fotografów uwieczniających ostatnie lata PRL-u : Jacka M. Stokłosy i Mariusza Bembenka, którymi rozmawiała prof. Agnieszka Chłosta-Sikorska z Uniwersytetu Pedagogicznego.

Od 2013 roku Sieć Solidarności wraz Zarządem Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" realizowała projekt "Szlakami Solidarności w Małopolsce". To nowatorskie przedsięwzięcie, bodaj jedyne tego typu w kraju. Inicjatorem i szefem projektu jest Adam Gliksman. W 2022 r. Sieć Solidarności uczestniczyła (po raz kolejny) w projekcie Muzeum Nowej Huty, w akcji "Zajrzyj do Huty" i w jej ramach zorganizowała spacery Szlakiem Nowohuckiej Solidarności w dn. 17,18,19 wrześniu nt. nowohuckiej konspiracji oraz zadym w Nowej Hucie. Oprowadzał Edward E. Nowak.

Od początku działalności Stowarzyszenie Siec Solidarności organizuje tzw. Lekcje Solidarności, podczas których świadek historii opowiada o wydarzeniach związanych z Solidarnością czy szerzej opozycją demokratyczną. Niestety napotykamy poważne przeszkody realizacji tego projektu. W rezultacie 2022 r. udało się zorganizować tylko trzy Lekcje Solidarności w VII Liceum Ogólnokształcącym Krakowie, których brali udział: Zygmunt Łenyk, Stanisław Handzlik oraz Edward E. Nowak, Podobnie w 2023 r. Paweł Rogala zorganizował l Lekcje Solidarności z Zygmuntem Łenykiem dla młodzieży francuskiej z Carcasonne.

Warto przypomnieć, że posiadamy Bibliotekę Historyczną Sieci Solidarności, która znajduje się w zasobach Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, dzięki czemu zbiory są właściwie przechowywane i mogą być udostępniane, co było zasadniczym celem tego działania.

Beata Kowalska - członek zarządu

Solidarność Dzisiaj

Nasze stowarzyszenie stara się, nie tylko żyć i zajmować przeszłością, ale także działać na rzecz Solidarności współcześnie, temu jest dedykowany cel :Solidarność Dzisiaj.

Z okazji 40 rocznicy powstania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, Stowarzyszenie Sieć Solidarności zaprosiło na dyskusję w sobotę, 17 września, w Cafe NOWA Księgarnia w Nowej Hucie. W rozmowie udział wzięli działacze TKRH: Maciej Mach oraz Bolesław Kozłowski a spotkanie prowadziła Inga Hajdarowicz.

Sieć Solidarności na mocy porozumienia z Muzeum Nowej Huty z 2015 roku, prowadziła przez kilka lat. tzw. "Debaty Solidarności", następnie przekształcone w "Spotkania Pokoleń" w Muzeum Nowej Huty. W 2022 r. zrealizowaliśmy dwie debaty w ramach tego cyklu: "O godność ukraińskiej pracy. Badaczki z Instytutu Socjologii UJ - Olivia Chwat, Marta Romankiv i Natalia Styrnol oraz dr Maciej Grodzicki z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, oraz Solidarność (według) kobiet. Z udziałem Wiesławy Ciesielskiej, Katarzyny Kobylarczyk, autorka książki "Kobiety Nowej Huty. Cegły, perły i petardy", Aleksandra Trybalska, studentki.

W 2023 r. zorganizowano dwie tego typu debaty, które były wydarzeniami powiązanymi z 35. rocznicą Strajku wiosennego 1988 r. w Nowej Hucie: Pierwsza pt. To jest strajk oraz drugą pt. Wiosny Solidarności. Obydwie debaty przygotowała i prowadziła prof. Beata Kowalska z Instytutu Socjologii UJ. Obydwie debaty zorganizowała kol. Beata Kowalska.

Krzysztof Nowak - członek zarządu

W związku z agresją Rosji na Ukrainę członkowie Sieci Solidarności wzięli liczny dział w dwóch manifestacjach poparcia dla Ukrainy w dn. 20 oraz 24 lutego 2022 roku

Dwaj członkowie naszego stowarzyszenia (Krzysztof Nowak i Paweł Kozłowski) jest bardzo zaangażowanych w relacjonowanie ukraińskich wystąpień w Krakowie .

Wielu członków Sieci Solidarności bardzo aktywnie pomaga uchodźcom ukraińskim w Polsce a także świadczy inne formy wsparcia.

Sieć Solidarności wspiera walkę o wolność Białorusi; uczestniczymy w miarę możliwości ich działaniach, dlatego wzieliśmy udział w spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską - liderką białoruskiej opozycji dn. 2 października w Krakowie.

Krzysztof Nowak prowadzi relację video z wielu wydarzeń Stowarzyszenia Sieć Solidarności. także wydarzeń w których licznie uczestniczą nasi członkowie. Wszystkie można znaleźć na Internecie. Planujemy umieścić je na naszej nowej stronie internetowej.

Działalność informacyjna i promocyjna Sieci Solidarności prowadzona jest przede wszystkim na profilu społecznościowym Facebook, który stał się podstawową formą informacji o działalności Sieci Solidarności i w zasadzie zastąpił Biuletyn, wydawany tylko z okazji ważnych rocznic. Profil prowadzi Edward E. Nowak.

Istnieje także grupa dyskusyjna Sieć Solidarności, która jednak nie ma animatora.

Strona www.sss.net.pl, w dotychczasowej formule wyczerpała się i dlatego postanowiliśmy założyć nową stronę internetową, która byłaby nowoczesna, przede wszystkim responsywna. Pod koniec 2022 r. rozpoczęliśmy prace przygotowawcze dla nowej strony, opracowane zostały jej założenia a faktyczna realizacja rozpoczęła się w grudniu. Projekt prowadzi Edward E. Nowak oraz Stefan Niedźwieński, który jest administratorem strony. Obecnie strona już funkcjonuje, chociaż wymaga jeszcze uzupełnienia głównie o galerie zdjęć z minionych wydarzeń.

Utworzyliśmy także na stronie Archiwum. Znajdują się w nim już setki biogramów. Archiwum powstaje w formule projektowej. Jako pierwszy projekt zrealizowaliśmy Strajk88, zawierający ponad 500 rekordów a w tej chwili trwają prace nad projektem Małopolska '80 ukazującym okres tworzenia Solidarności w 1980 roku oraz innych niezależnych inicjatyw. Duże zaangażowanie w tym projekcie wykazali głównie: kol Adam Gliksman, Piotr Warisch, Piotr Poniedziałek.

Edward E. Nowak - prezes

Na zakończenie sprawozdania Zarządu, prezes przedstawił podstawowe dane finansowe działalności. Przychody i koszty, kształtowały się na poziomie ok. 57/52 tys. zł. Główne przychody to składki, dotacje i darowizny, natomiast główne koszty związane są z dotacjami i kosztami realizowanych projektów a także wydatkami socjalnymi,(zapomogi, koszty związane z pogrzebami). Sporo kosztuje nas biuro i administracja. Powyższe wartości nie obejmują środków, które otrzymują instytucje, w których organizujemy swoje wydarzenia.

Składki członkowskie stają się coraz ważniejszym źródłem naszego przychodu. Od początku działalności podstawowa składka wynosi 10 zl./m-c, chociaż wielu członków samorzutnie wnosi większą składkę; 11 osób jest zwolnionych z jej opłacania. Członkowie wpłacają składki dosyć sumiennie, chociaż jest 6 osób, które zalegają już 3 lata i dłużej.

Ogólnie sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra, nie posiadamy żadnych zaległości finansowych, wszystkie rachunki są regulowane terminowo.

Program Solidarność Rodzin jest rozliczany w stowarzyszeniu oddzielnie. Przychody tego programu w 2022 r. wyniosły ponad 71 tys zł. a wydatki 37 tys. zł. Posiadamy więc znaczną nadwyżkę finansową. Oceniamy, że wartość pomocy jaka do tej pory udzielona została rodzinom z Czernihowa, w ramach naszego programu to kwota ok. 220 tys. zl.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Kolejnym punktem porządku obrad było Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2022, do 31.12.2022 r.. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił przewodniczący Henryk Kazimierski.

W sprawozdaniu wyrażono opinię o pozytywnym zaopiniowaniu działalności zarządu, zapoznano się ze Sprawozdaniem zarządu z 2022 r. a także Sprawozdaniem Finansowym, którego bilans po stronie aktywów i pasywów wynosi 72.386,06 zl. wobec kwoty w uroku poprzednim 32.936,56 zł.; rachunek Zysków i strat wykazał zysk w wysokości 36.457,17 zl., wobec kwoty zysku 9.020.81 zl. w ub. roku.

Komisja Rewizyjna wnioskowała do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie Sprawozdania Zarządu wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. oraz o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

Uchwała o przyjęciu sprawozdań za 2022 r.

W dyskusji nad Sprawozdaniem Zarządu oraz Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej udział wzięli dwaj członkowie Adam Kramarczyk oraz Józef Lassota wysoko ocieniając działalność, co spotkało się także z dużym aplauzem. W glosowaniu jawnym wszyscy członkowie głosowali za podjęciem uchwały o przyjęciu sprawozdań zarządu warz ze sprawozdaniem finansowym za 2022 r., Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz udzieleniem Zarządowi absolutorium za 2022 rok.

Dyskusja programowa Stowarzyszenia Sieć Solidarności

Wprowadzenie do dyskusji wygłosił prezes, który zwrócił uwagę na to, że działamy już ponad 10 lat, dosyć intensywnie i możemy zanotować wiele sukcesów. Na naszej stronie na facebook'u i stronie internetowej można łatwością prześledzić naszą rozległą działalność.

Niemniej jednak, wyraźnie widać, że starzejemy się, wielu z nas jest chorych, nie mamy już tej samej energii i możliwości. Jeśli chcemy dalej kontynuować działalności to tak aktywną powinniśmy poszukać, zmodyfikować nasza formułę, przydaloby się poszukać młodszych ludzi, współpracy z innymi organizacjami, ulepszyć projektowy charakter pracy a może podjąć się budowy instytucji wokół nas, która stałaby się domem dla realizacji naszych celów, czyli kultywowania ideałów i wartości oraz tradycji ruchu społecznego Solidarność; pytanie czy powinna to być instytucja nakierowana na przeszłość, historię, czy na przyszłość, skupiona na współczesnych problemach i potrzebach solidarności. Jak to zrobić aby nie wejść w spór polityczny; może powinniśmy podjąć się misji pojednania...?

W dyskusji programowej wzięło udział bardzo wielu członków stowarzyszenia: Jan Skrzypek, Adam Kramarczyk, Zygmunt Łenyk, Beata Kowalska, Janusz Petlicki, Józef Lassota, Mirosław Luty, Edward E. Nowak, Krystyna Ryczaj-Marchewczyk, Paweł Rogala, Henryk Kazimierski, Andrzej Trybulski, Andrzej Majka, Danuta Kinaszewska, Antoni Jasiński, Anna Opeter Łenyk, Janusz Wacławski, niektórzy kilkakrotnie.

Nie sposób oddać całej żywiołowej dyskusji. Można jednak wyróżnić kilka wyraźnie zarysowanych stanowisk.

Większość dyskutantów zgadzała się co do tego, że Sieć Solidarności nie może zajmować się tylko naszą historią i tradycją ale powinna zajmować się także współczesnymi problemami. Przywołana, nieobecna Krystyna Starzyńska, pytała retorycznie jak można kultywować nasze ideały jeżeli nie zabieramy głosu w sprawach nam współczesnych, które stanowią drastyczne nieraz łamania wartości i ideałów Solidarności . Co więcej, wielu mówców wręcz domagało się aktywności politycznej stowarzyszenia, postrzegając jej brak jako poważny mankament. Niektórzy jednak, wyraźnie akcentowali konieczność zachowania umiaru w tej sprawie i raczej kontynowanie dotychczasowego stylu działania.

Co do metod działania, jedna z osób (K.Marchewczyk) postulowała nawiązanie do naszej nazwy i działania sieciowe, co popierała również Beata Kowalska, na co także wskazywał Edward Nowak (działania projektowe, podobnie jak np. w programie Solidarność Rodzin).

Jak przyciągnąć młodszych, czy to możliwe? Niektórzy byli sceptykami i uważają, jak Zygmunt Łenyk, że raczej nie ma na to szans, trzeba się pogodzić z tym, że starzejemy się i nasza aktywność będzie stopniowo gasnąć ale wciąż robić swoje na ile pozwalają siły.

Paweł Rogala postulował tworzenie instytucji, jakiegoś domu dla naszej działalności bo to stworzy miejsce i możliwość skupienia wokół niego także nowych ludzi a wreszcie możliwość opowieści, bazę dydaktyczną. Podobnie mówił Henryk Kazimierski, przy czym on uważa, że trzeba spróbować zbudować izbę pamięci, muzeum gdzie można przyjść, przechowywać pamiątki, i także prowadzić działalność dydaktyczna, mieć swoje miejsce. Warto zacząć choćby od małej przestrzeni np. 200 metrów kw. A potem to dopiero rozwijać. Niektórzy popierają taki kierunek myślenia ale także wobec współczesnych problemów (nie)solidarności. Były propozycje akcji specjalnych np. ulotkowych robionych prze Sieć Solidarności (A.Trybulski).

Zgodnie podkreślano także, bardzo aktywną działalność, dobrą rolę i aprobowany styl pracy, jaka pełni Edward E. Nowak jako prezes, chociaż podkreślano oczekiwania aktywności wobec młodszych członków zarządu i stowarzyszenia. A także potrzebę działań dla odmłodzenia naszej kadry członkowskiej.

Na zakończenie dyskusji, Edward Nowak powiedział, że zarząd po przerwie wakacyjnej, na podstawie tej dyskusji spróbuje sformułować wnioski i zapoznać z nimi pozostałych członków. Dadzą one podstawę od dalszej działalności Sieci Solidarności. Trzeba podkreślić, ze nikt nie opowiadał się za likwidacją Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Przyjęcie uchwał zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Andrzej Majka przedstawił protokół Komisji, który nie zawierał projektów uchwał a jedynie postulaty pod adresem zarządu.

Wolne wnioski

W tym punkcie Edward E. Nowak przypomniał, ze Zarząd podał uchwałę o ustanowieniu 2023 roku Rokiem Lecha Wałęsy i w związku z tym planujemy wyjazd do gdańska na początku października na 2-3 dniowa wycieczkę. Wg. sondażowego głosowania ok 15 osób deklaruje zainteresowanie takim wyjazdem pomimo po konieczności poniesienie kosztów.

Zamknięcie zebrania

Edward E. Nowak zwrócił się z apelem o przedstawienie wniosków o medal "Dziękujemy za wolność", którego XXVI edycję planujemy wydać z okazji 43. rocznicy podpisani Porozumień Sierpniowych.

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zebrania podziękował członkom Sieci Solidarności, za działalność na rzecz stowarzyszenia oraz środowiska Solidarności w regionie Małopolska a także za liczny i aktywny udział w zebraniu. Równocześnie ogłosił przerwę wakacyjną do końca lipca.

Edward E. Nowak

Kraków, 16 czerwca 2023 r.

Zdjęcia


fotografii: 30, na stronach: 2