Solidarność to znaczy razem

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" w Krzysztoforach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" 15 maja 2024 r. w Krzysztoforach

Walne zebranie Sieci Solidarności w pierwszym a następnie w drugim terminie otworzył prezes Edward E. Nowak, który został wybranym przewodniczącym zgromadzenia, a sekretarzem została Danuta Kinaszewska. Uczestniczyło w nim 32 osoby, na ogólną liczbę 103 czlonków stowarzyszenia. Następnie przyjęto porządek zebrania, w którym były dwa zasadnicze punkty: sprawozdanie zarządu z działalności w 2023 roku wraz z informacją o działalności do czasu niniejszego zebrania oraz wybór członka zarządu.

Powołano komisję skrutacyjną: Gabriel Abratowicz jako przewodniczący oraz członków: Elżbieta Niedżwiecka i Piotr Poniedziałek oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Adam Kramarczyk jako przewodniczący oraz członkowie: Anna Opeter Łenyk i Jan Wacławski.

Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2023 r. Zarząd przedstawił w formie obszernego pisemnego sprawozdania i przekazał przed zebraniem członkom stowarzyszenia w formie e-mail'a. W swoim wystąpieniu prezes Edward E. Nowak, przypomniał, że w minionym 2023 roku naszymi najważniejszymi zadaniami były: obchody 35. rocznicy Strajku '88, obchody Roku Lecha Wałęsy, wręczenie kolejnych Medali "Dziękujemy wolność", pomoc i wsparcie Ukrainy wobec rosyjskiej agresji oraz media Sieci Solidarności (rozwiniecie nowej strony internetowej) a także działania na rzecz zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sieci Solidarności. Każdy z tych celów został zrealizowany. Obawy może budzić sprawa naszej przyszłości wobec nieumiejętności przyciągnięcia do nas nowych, szczególnie młodych ludzi.

Obecny stan stowarzyszenia to 103 czlonków, w tym 97 zwyczajnych oraz 6 wspierających.
W ub. roku stowarzyszenia odbyło jedno walne zgromadzenie 16 czerwca ub. roku oraz 9 zebrań zarządu.

W 2023 roku zarząd III kadencji działał w składzie: Prezes Edward E. Nowak, wiceprezes Danuta Kinaszewska, członkowie zarządu: Wiesława Ciesielska, Beata Kowalska, Krzysztof Nowak, Paweł Rogala.
Komisja Rewizyjna w składzie: Henryk Kazimierski - przewodniczący, Jan Ciesielski, Andrzej Marciniak. Sąd Koleżeński wybrano w następującym składzie: Krzysztof Bachmiński - przewodniczący, Adam Kramarczyk, Jan Wiercioch.

Następnie prezes, przedstawił działalność Sieci Solidarności w 2023 r. oraz w br. do dnia odbycia walnego zebrania w formie multimedialnej korzystając z relacji na stronie internetowej. Ta forma okazała się bardzo przejrzysta i atrakcyjna dla czlonków, ukazała dużą aktywność stowarzyszenia oraz różnorodność działalności.

Po trwającej, ponad godzinę prezentacji, przedstawił także podstawowe dane ekonomiczne (prawie 190 tys. zł. przychodów i kosztów), których szczegóły tutaj pominiemy; w każdym razie sytuacja ekonomiczna stowarzyszenia jest dobra, mamy zysk, płynność finansową, nie posiadamy żadnych zaległości. To wszystko jest możliwe dzięki dużej dyscyplinie w opłacaniu składek członkowskich oraz darowiznom wielu osób (J.Potasz, J.Szeląg, W.Tukałło, T.Syryjczyk, M.Kania) a także zarzadzaniu projektowemu. Osobno rozliczana jest działalność naszej akcji pomocy dla Ukraińców i tutaj szczególne słowa uznania należy skierować szczególnie do Zespołu Solidarność Rodzin (A.Kozłowska, Natalia Bishko, Krystyna Ryczaj Marchewczyk, Krzysztof Chutkiewicz, Ela i Jacek Niedżwieccy, Edward E. Nowak) za wysłanie 10 transportów pomocy do Czernihowa oraz zorganizowanie kolonii dla 18 dzieci ( w tym roku powtarzamy akcję) oraz do następujących czlonków: Jan Skrzypek, B.Szarkowicz, A.Marcianiak, P. Rogala, J. Szeląg, oraz rodziny Ciesielskich za akcje "Buty dla Ukraińców".

Na zakończenie wystąpienia Edward E. Nowak podziękował członkom Sieci Solidarności za zaangażowania i działalność w stowarzyszeniu.
W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił przewodniczący Henryk Kazimierski, która wnioskowała do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie Sprawozdania Zarządu wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

W dyskusji nad Sprawozdaniem Zarządu oraz Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej udział wzięli: Marek Cholewka, Anna Opeter-Łenyk, Adam Kramarczyk, Gabriel Abratowicz, oraz Józef Lassota wysoko ocieniając działalność zarządu, co spotkało się także z dużym aplauzem czlonków. W glosowaniu jawnym wszyscy członkowie jednomyślnie głosowali za podjęciem uchwały o przyjęciu sprawozdań zarządu warz ze sprawozdaniem finansowym za 2023 r. oraz Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i udzieleniem Zarządowi absolutorium za 2023 rok.

Kolejnym ważnym punktem obrad był wybór członka zarządu wobec złożenie rezygnacji Beata Kowalskiej z powodu nawału pracy zawodowej i społecznej z dniem 15 czerwca 2023 r. Zarząd podjął decyzję o utrzymaniu 6 osobowego składu zarządu i w dniu 22 kwietnia dokooptował do składu Zarządu kol. Jacka Niedźwieckiego. Wobec zwołania walnego zebrania, zarząd przedstawił kandydaturę Jacka Niedźwieckiego na członka zarządu. Nie było innych kandydatur. W glosowaniu tajnym, został on wybrany nowym członkiem zarządu III kadencji.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja o najbliższej działalności stowarzyszenia.
Kol. Paweł Rogala przedstawił Apel sformułowany przez Zarząd o utworzeniu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej o ustanowienie Dnia Wolności i Praw Obywatelskich - 4 Czerwca, świętem państwowym III Rzeczypospolitej Polskiej, dniem wolnym od pracy.
W dyskusji głos zabierali: Zygmunt Łenyk, Jacek Niedżwiecki, Adam Kramarczyk, Jan Wiercioch, Ela Niedżwiecka, Józef Lassota, Edward E. Nowak.
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podjęcia Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej o ustanowienie święta państwowego III Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 czerwca jako Święta Wolności i Praw Obywatelskich, dni wolnym od pracy.

W planie działalności w br. są jeszcze obchody 35. rocznicy ROKU 1989, w tym główne obchody w dniu 2 czerwca - wręczenie Medali "Dziękujemy za wolność" XXVII edycji, koncert muzyczny, wystawa oraz Piknik Wolności w Nowohuckim Centrum Kultury, wydarzenia ogólnopolskie w dniu 4 czerwca, konferencja naukowa w PAU 12 września w rocznicę powołania rządu T. Mazowieckiego, debaty w Muzeum Krakowa i Muzeum Nowej Huty, w tym debata oksfordzka 12 czerwca; następnie obchody 40. lecia śmierci ks. Jerzego Popiełuszko oraz powstania Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy" (SSS zrealizowała notacje filmowe) oraz inne wydarzenia tradycyjnie organizowane przez Sieć Solidarności, jak obchody rocznicy Porozumień Sierpniowych, Akcja Znicz Solidarności, rocznica 13 grudnia i inne. O tych wydarzeniach można uzyskać więcej informacji na stronie internetowej Sieci Solidarnościhttp://www.sss.net.pl

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zebrania podziękował członkom Sieci Solidarności, za działalność na rzecz stowarzyszenia oraz środowiska Solidarności w regionie Małopolska a także za liczny i aktywny udział w zebraniu.

Zdjęcia


fotografii: 22, na stronach: 2