Solidarność to znaczy razem

rok 1981

W HiL odbyło się posiedzenie MKZ Małopolska nt. struktury organizacyjnej

Podczas zebrania dyskutowano o zasięgu działania MKZ, w nawiązaniu do wytycznych prezydium KKP NSZZ "S", wskazujących możliwość istnienia jednego MKZ na terenie jednego województwa. W związku z tym stanowiskiem Wacław Mojek domagał się utworzenia odrębnego MKZ w Tarnowie, argumentując to zwiększeniem skuteczności Związku oraz faktem, że funkcjonująca w Tarnowie Komisja Koordynacyjna jest organem pozastatutowym. W trakcie głosowania ustalono, że MKZ Małopolska obejmuje swoim zasięgiem trzy województwa: krakowskie, tarnowskie i nowosądeckie, oraz że teren działania MKZ będą stanowiły powyższe województwa i miejscowości przyległe zarejestrowane do dnia 31 marca 1981 r.

Na zebraniu wybrano również prezydium MKZ Małopolska. W jego skład weszli: Mieczysław Gil, Andrzej Cyran, Tadeusz Piekarz, Bogusław Sonik, Stefan Jurczak, Józef Pilch, Andrzej Borzęcki (wszyscy Kraków), Andrzej Nowicki i Wacław Sikora (obaj z Tarnowa) i Janina Gościej (Zakopane). Postanowiono o utworzeniu w Małopolsce Ośrodka Badań Społecznych w siedzibą w HiL, na sekretarza powołano Jana Ciesielskiego.