Solidarność to znaczy razem

Medale - Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe - Znak - edycja XX (nr 746-751)

Z okazji 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania "Solidarności", Kapituła przyznała Medale "Dziękujemy za wolność" XX edycji, działaczom opozycji związanym z osobą śp. Mirosława Dzielskiego oraz Krakowskim Towarzystwem Przemysłowym:

1. Janinie Gramatyka Łuczkiewiczowej,
2. Grzegorzowi Łuczkiewiczowi,
3. Pawłowi Janisiewiczowi,
4. Miłowiitowi Kunińskiemu,
5. Andrzejowi Potockiemu,
6. Janowi Smarduchowi.

Medale wręczał Przewodniczący kapituły Edward E. Nowa wraz z prezesem KTP Tadeuszem Syryjczykiem, nicjator uhonorowania tych osób.

Warto dodać, iż wcześniej Medalem "Dziękujemy za wolność" uhonorowane zostały następujące osoby z tego środowiska: Mirosław Dzielski, Paweł Gizbert Studnicki, Lech Jeziorny, Robert Kaczmarek, Marian Kania, o. Andrzej Kłoczowski, Leszek Kuzaj, Edward E. Nowak, Tadeusz Syryjczyk, Jan Środoń, Henryk Woźniakowski. Łącznie przyznano dotychczas 745 medali, w dziewiętnastu edycjach.

Krótkie biogramy wyróżnionych znajdują w specjalnej wkładce do Biuletynu Sieci Solidarności, można je znaleźć na stronie internetowej Sieci Solidarności a także poniżej na facebook'u.

MEDAL MA STANOWIĆ SYMBOLICZNE WYRAŻENIE WDZIĘCZNOŚCI I PODZIĘKOWANIA DLA MOŻLIWIE SZEROKIEGO KRĘGU LUDZI, KTÓRZY W OKRESIE PO 13 GRUDNIA 1981 ROKU BRALI UDZIAŁ W TWORZENIU WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI, DEMOKRATYCZNEJ I SAMORZĄDNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Agnieszka Gramatyka-Łuczkiewicz (ur. 23 lipca 1949 r, w Krakowie), działała w opozycji od 1976 roku. Po wydarzeniach w Ursusie i w Radomiu w 1976 włączyła się do akcji przepisywania i rozpowszechniania bibuły oraz zbierania pieniędzy dla rodzin prześladowanych robotników. W latach 1979-80 współpracowała z wydawnictwem Prywatna Inicjatywa Krakowska, drukowała "Merkuryusza Krakowskiego i Światowego", kolportowała go w Krakowie i dostarczała do punktów kolportażowych w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Była łącznikiem wydawnictwa Prywatna Inicjatywa do oficyny Nowa, do KOR i do SKS we Wrocławiu. W stanie wojennym była wraz z Grzegorzem Łuczkiewiczem założycielką "13 Grudnia", później zwane "Trzynastka", czynna regularnie w druku i kolportażu do 1983 roku (do urodzenia dzieci), potem dorywczo. Wokół tego pisma koncentrowała się aktywność chrześcijańsko liberalnego kręgu skupionego wokół Mirosława Dzielskiego. Za swą działalność podlegała represjom - zatrudniona w Gazecie Krakowskiej, gdzie jej sytuacja stawała się coraz trudniejsza wskutek inwigilacji i doniesień, na koniec usunięto ją z pracy po rozbiciu przez SB spotkania wrocławskiego SKS. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP, ma status działacza opozycji antykomunistycznej.

Grzegorz Kajetan Łuczkiewicz (ur. 22 grudnia 1955 r. w Kędzierzynie-Koźlu), tłumacz. Zaangażowany w podziemne wydawnictwa od 1980 roku - drukarz w wydawnictwie niezależnego pisma "Merkuryusz Krakowski i Światowy". Po wprowadzeniu stanu wojennego zakłada wraz z Agnieszką Gramatyką (wydawcą) jedno z pierwszych wtedy nielegalnych pism "13 grudnia", potem "13 (Trzynastka) Pismo chrześcijańsko-liberalne", wydawane w Krakowie I 1982 - VII 1987. Z Mirosławem Dzielskim stanowili trzon redakcji i organizacji pisma propagującego idee wolności gospodarczej. Należy podkreślić że logistyczna i wydawnicza sprawność Grzegorza Łuczkiewicza oraz systematyczność i konsekwencja w działaniu wydawniczym pozwoliły na wyjątkowo regularne i długotrwałe wydawanie wymienionego pisma redagowanego przez Mirosława Dzielskiego. Wydawnictwo wydało też bez debitu broszury o tematyce ekonomicznej. Założyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, kilkukrotnie członek zarządu (1987-2002), redaktor wydawanych przez nie pism (biuletyn, "Kapitalista Powszechny"). Pomysłodawca i organizator cyklicznego koncertu "Last Night of the Proms in Cracow". Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, ma status działacza opozycji antykomunistycznej.

Paweł Janisiewicz (ur. 16 maja 1949 r. w Krakowie) , przedsiębiorca, w 1981 roku przystąpił NSZZ Rzemieślników. Udzielał lokalu na spotkania poprzedzające założenie KTP jeszcze w formie niezalegalizowanej. W jego domu odbyło się pierwsze szersze spotkanie przyszłych założycieli KTP, a także spotkania ze znanym opozycjonistą i twórcą - Januszem Szpotańskim. Zapewniał też lokum przyjezdnym opozycjonistom na czas ich pobytu w Krakowie. Prowadzony przez siebie prywatny zakład wykorzystywał do pozyskiwania materiałów dla drugoobiegowego pisma chrześcijańsko - liberalnego "13" oraz jego kolportażu i innych wydawnictw. W sierpniu 1989 był założycielem i Prezesem Izby Młodych Przedsiębiorców funkcjonującej w międzynarodowej sieci Junior Chamber International.

Miłowit Kuniński (ur. 10 września 1946 r. w Lingen w Niemczech, zm. 9 czerwca 2018 r. w Krakowie), ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1969), tamże uzyskał tytuł doktora i był profesorem w Zakładzie Historii Filozofii i dyrektorem Instytutu Historii (2008-2011). W latach 2002-2008 pracował jako profesor WSB-NLU w Nowym Sączu. Był prezesem Ośrodka Myśli Politycznej oraz członkiem redakcji "Civitas. Studia z filozofii polityki". W latach 2011-2016 był członkiem Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i jednym z jej wiceprzewodniczących w latach 1991-1993. Specjalizował się w historii filozofii koncentrując się na filozofii nowożytnej i współczesnej. Opubikował m.in. "Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera" (Kraków 1980), "Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A. von Hayeka" (Kraków 1999), "O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym" (2006). Pod jego redakcją ukazały się wybory pism Mirosława Dzielskiego "Bóg - wolność - własność i Adama Krzyżanowskiego "Chrześcijańska moralność polityczna", a także praca zbiorowa "Totalitaryzm a zachodnia tradycja".

Miłowit Kuniński był jednym z inicjatorów powołania "Solidarności" w UJ na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, gdzie został przewodniczącym. Był prezesem Towarzystwa Asystentów UJ, które działało także w stanie wojennym, występując w imieniu zdelegalizowanej "Solidarności". W słynnej sesji pt. "Oblicza Rosji", która odbyła się 12 grudnia 1981 r. wygłaszał jeden z referatów. Brał udział w spotkaniach kręgu chrześcijańsko liberalnego skupionego wokół Mirosława Dzielskiego, który zainicjował - początkowo nielegalne - Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe.

Antoni Potocki (ur. 14 lutego 1956 r, w Krakowie), potomek słynnego rodu, przedsiębiorca, zajmuje się doradztwem gospodarczym. Społecznie działa w Instytucie Studiów Strategicznych. Studiował na Akademii Rolniczej w Krakowie aby móc przejąć gospodarstwo ogrodnicze (pieczarkarnię) na Olszy w Krakowie, prowadzone przez rodziców, po rozparcelowaniu ich majątku. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w 1982 r. użyczał pomieszczeń swojego gospodarstwa do drukowania i sam uczestniczył w pracach drukarni pism nielegalnej Solidarności, głównie: "Kroniki Małopolskiej" i "Robotnika" o czym piszą we "Wspomnieniach nestorów poligrafii krakowskiej’. Od 1986 roku był uczestnikiem spotkań - jeszcze w okresie nielegalnym - poprzedzających założenie Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. Potem działał aktywnie w KTP i jego inicjatywach na rzecz niezależnej przedsiębiorczości, m.in. w budowanie Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku.

Jan Smarduch (ur. 26 maja 1957 r. w Łopusznej), działacz NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. W 1981 został sekretarzem Zarządu Regionu Podhala, Spisza i Orawy związku Solidarność Rolników Indywidulanych. Podejmuje współpracę z Mirosławem Dzielskim, doradcą "Solidarności" Małopolskiej i późniejszym twórcą Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego - organizuje prelekcje na temat spółdzielczości, zmian ekonomicznych w tym prywatyzacji. W stanie wojennym jest stałym kolporterem pisma "13 grudnia" (potem 13 - pismo chrześcijańsko - liberalne) w środowisku "S RI". Inspiruje krąg Mirosława Dzielskiego do zainteresowania pisma kwestiami środowisk wiejskich, a także pisuje teksty dotyczące problematyki wiejskiej i rolnej (pseudonim "turysta"). Uczestniczy też w kolportażu wydawnictw książkowych. Od roku 1990 pełni funkcję wójta gminy Nowy Targ obejmującej wsie okalające miasto Nowy Targ. Przyczynił się do powstania w Łopusznej (gmina Nowy Targ) Izby Pamięci ks. Prof. Józefa Tischnera. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Fot. Jacek Maria Stokłosa